Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103338

Manažer controllingu

Manažer controllingu řídí a organizuje činnosti související s rozpočtováním a controllingem firmy.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Head of controlling, Specialista controllingu, Vedoucí controllingu, Financial controller
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba rozpočtů, forecasting.
 • Návrhy nových metod a kontrolních mechanismů v oblasti controllingu a reportingu.
 • Návrhy na opatření pro zvyšování efektivity.
 • Kontrola nákladových středisek.
 • Spolupráce při tvorbě finančních výkazů (finančního plánu, účetní uzávěrky apod.).
 • Spolupráce s auditory při tvorbě roční uzávěrky.
 • Optimalizace manažerského informačního systému.
 • Provádění finanční analýzy firmy.
 • Reporting ukazatelů činnosti společnosti.
 • Vyhodnocování plánu a ekonomických ukazatelů.
 • Organizace a koordinace prací v rámci finančního controllingu, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
 • Poradenství a metodická podpora.

CZ-ISCO

 • 24115 - Rozpočtáři specialisté
 • 24114 - Metodici účetnictví
 • 24119 - Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
 • 2411 - Specialisté v oblasti účetnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 2411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 899 Kč 60 308 Kč 120 312 Kč 38 304 Kč 49 790 Kč 68 506 Kč
Středočeský kraj 26 568 Kč 50 539 Kč 93 612 Kč 32 400 Kč 39 705 Kč 54 053 Kč
Jihočeský kraj 30 379 Kč 49 652 Kč 76 561 Kč 31 159 Kč 38 942 Kč 51 968 Kč
Plzeňský kraj 24 864 Kč 41 156 Kč 68 727 Kč 33 532 Kč 43 652 Kč 53 887 Kč
Karlovarský kraj 27 703 Kč 43 022 Kč 70 017 Kč 30 520 Kč 39 436 Kč 47 421 Kč
Ústecký kraj - - - 30 659 Kč 40 419 Kč 52 128 Kč
Liberecký kraj - - - 32 482 Kč 39 041 Kč 49 106 Kč
Královéhradecký kraj 32 359 Kč 41 519 Kč 71 682 Kč 31 825 Kč 38 705 Kč 49 295 Kč
Pardubický kraj 29 967 Kč 43 139 Kč 66 267 Kč 29 667 Kč 38 003 Kč 49 777 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 946 Kč 37 105 Kč 50 013 Kč
Jihomoravský kraj 27 861 Kč 43 254 Kč 73 382 Kč 30 131 Kč 39 842 Kč 53 093 Kč
Olomoucký kraj 31 813 Kč 43 097 Kč 72 697 Kč 31 420 Kč 41 379 Kč 55 882 Kč
Zlínský kraj 31 188 Kč 49 174 Kč 71 765 Kč 31 271 Kč 37 663 Kč 49 102 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 419 Kč 40 257 Kč 54 734 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2411 Specialisté v oblasti účetnictví 50 789 Kč 42 040 Kč
24114 Metodici účetnictví 52 580 Kč 49 930 Kč
24115 Rozpočtáři specialisté 47 427 Kč 45 349 Kč
24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví 55 442 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2411 Specialisté v oblasti účetnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C2411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.6395 Ekonomické vyhodnocování projektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2032 Sestavování samostatných částí celkových plánů organizace (plánu nákladů, výnosů, práce apod.) nebo sestavování celkových plánů a bilancí organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2016 Projednávání plánů a jejich změn s jednotlivými organizačními celky organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5931 Posuzování efektivnosti investic, provádění kalkulací a rozpočtů dle požadavků managementu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32.D.5944 Sestavování rozpočtů pro celou organizaci, jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary, a to dle požadovaných kritérií (kalkulací, norem) nebo dle vybraných ukazatelů (příjmů, výdajů, nákladů, výnosů nebo jiných ukazatelů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5933 Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti všech druhů investic, vyhodnocování vývoje v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančních ukazatelů podle standardních účetních výkazů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32.D.6051 Provádění analýz vývojových trendů a předpokládaných dosažených finančních výsledků organizace, navrhování čerpání finančních zdrojů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.6211 Zpracovávání finančních analýz a doporučení pro rozhodování managementu organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2031 Sestavování celkových plánů a bilancí organizace s rozsáhlým vnitřním organizačním členěním, širokým sortimentem výroby, různorodým provozem, velkým počtem zaměstnanců apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2034 Navrhování opatření a změn plánů při změně vnějších či vnitřních podmínek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2041 Stanovování plánovacích metodik, zásad a pravidel pro tvorbu a rozpis plánů a bilancí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.Z.2001 Metodické řízení tvorby rozpočtů, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2052 Zpracovávání rozpočtu a finančních plánů organizace, včetně kontroly jejich dodržování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.Z.2002 Metodické řízení prací při rozpisu plánů a bilancí na nižší organizační celky, poskytování rad při interpretaci plánovací metodiky a pravidel pro provádění rozpisů plánů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0003 principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.