Typ JP ID
Specializace 102828

Lisovač gumárenské výroby

Lisovač gumárenské výroby obsluhuje zařízení pro vulkanizaci gumárenských výrobků.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: zpracování plastů a pryže
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Lisovač, Gumař, Curing, Vulkanizér
Nadřízené povolání: Operátor gumárenské a plastikářské výroby
Příbuzné specializace: Obsluha plastikářských zařízení, Konfekcionér gumárenské výroby, Obsluha gumárenských zařízení, Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů, Vizuální kontrolor gumárenské výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola parametrů polotovarů, jejich množství a kvality dle plánu výroby.
 • Volba a používání vhodných nástrojů a přípravků.
 • Vulkanizace výrobku dle platných výrobních technologických předpisů.
 • Obsluha zařízení pro vulkanizaci.
 • Vizuální kontrola produkce.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 2855H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lisovač/lisovačka gumárenské výroby (28-063-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
 • doporučené - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54.D.3048 Charakteristika gumárenské technologie, materiálů a strojního zařízení 3 Výhodné
e54.D.3047 Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v gumárenské výrobě 3 Nutné
e54.B.0008 Obsluha technologických zařízení pro lisování a vulkanizaci v gumárenské výrobě 3 Nutné
e54.D.3058 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů lisování a vulkanizace v gumárenské výrobě 3 Nutné
e54.D.3046 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54._.0003 gumárenské suroviny 3 Výhodné
e54._.0021 technologie přípravy gumárenských směsí 3 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.