Typ JP ID
Povolání 102713

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin stanovuje časovou vhodnost sběru, provádí přípravu pracoviště a sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin včetně jeho zabezpečení a zpracování administrativních podkladů.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení druhové, časové a fyziologické vhodnosti sběru reprodukčního materiálu.
 • Zpracování administrativních podkladů pro povolení sběru reprodukčního materiálu a k jeho identifikaci a uvedení do oběhu.
 • Příprava pracoviště a trhačských pomůcek.
 • Kontrola a údržba trhačských pomůcek.
 • Sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů, keřů a z pokácených stromů.
 • Ošetření a krátkodobé skladování reprodukčního materiálu.
 • Zajišťování spolupráce s orgány státní správy.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnické práce 41-56-E/01
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru lesní hospodářství 4146J

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sběrač a trhač / sběračka a trhačka reprodukčního materiálu lesních dřevin (41-069-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.Z.1321 Řízení sběru semen lesních dřevin 3 Výhodné
c14.A.6023 Výstup do korun stromů, sběr semen a roubů 3 Nutné
c14.A.6025 Sběr semen a plodů lesních dřevin, péče o sebrané plody a semena 3 Nutné
c14.C.2781 Zajišťování spolupráce s orgány státní správy 3 Výhodné
c14.D.1032 Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství 3 Nutné
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 Výhodné
c13.D.6181 Posouzení zdravotního stavu dřeviny 3 Výhodné
c13.D.1002 Určování druhů dřevin, jejich plodů a semen 3 Nutné
c13.D.1003 Vedení agendy související se sběrem reprodukčního materiálu 3 Nutné
c13.D.1004 Příprava na sběračské práce a péče o sebrané plody a semena 3 Nutné
c13.A.1003 Výstup do korun stromů a jiné metody realizace sběru semen a plodů 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0001 semenářství a školkařství 3 Nutné
c14._.0005 pěstování lesa 3 Nutné
c14._.0006 lesnictví 3 Nutné
c14._.0062 ochrana lesa a prostředí 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.