Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102685

Instruktor dětského plavání

Instruktor dětského plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti v kojeneckém, batolecím a předškolním věku s cílem zorganizovat dítěti přiměřený pohybový program založený na polohování ve vodě a nácviku základních plaveckých dovedností.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Instruktor baby plavání, Instruktor kojeneckého plavání
Nadřízené povolání: Instruktor pohybových aktivit ve vodě
Příbuzné specializace: Instruktor plavání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení základních didaktických postupů a metod nácviku plaveckých poloh a plaveckých dovedností u dětí v kojeneckém a batolecím věku.
 • Příprava, organizace a vedení lekce dětského plavání.
 • Vedení rodičů k bezpečnému polohování dítěte ve vodě a kontaktní dopomoci.
 • Předvádění ukázek manipulace s dítětem.
 • Zajišťování kontaktní dopomoci při výuce na suchu i ve vodě.
 • Evidence průběhu pohybového učení ve vodě.

CZ-ISCO

 • 34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
 • 3423 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví 5345N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství 5341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxL

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví 5345R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Instruktor/instruktorka dětského plavání (74-011-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1113 Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1012 Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.6012 Hodnocení plavecké úrovně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6051 Nácvik základních plaveckých dovedností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6022 Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6053 Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.6011 Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7005 Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.E.4086 Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6031 Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.2311 Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0002 předškolní vzdělávání a výchova 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0013 pohybové aktivity pro děti do 8 let věku (včetně) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0013 somatický a psychomotorický vývoj dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0010 biologie dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0014 didaktika plavání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0015 technika plaveckých způsobů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.