Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6997

Architekt filmu

Architekt filmu navrhuje scénografická řešení filmů, zajišťuje jejich realizaci a určuje výtvarné koncepce filmů, příp. se podílí na výtvarných řešeních výprav a trikových částí filmů v souladu se záměry režisérů.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Další odborné podsměry: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Movie Architect
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování výtvarně prostorové koncepce filmu s ohledem na časové reálie filmového díla.
 • Navrhování jednotlivých dekorací scénografického řešení v interiéru i exteriéru.
 • Spolupráce na scénáři filmu.
 • Individuální navrhování mobiliáře a dalších předmětů ve filmu užívaných.
 • Spolupráce s výtvarníkem filmu na jednotné architektonické a výtvarné koncepci filmu.
 • Vykonávání autorského dozoru nad realizací dekorací.

CZ-ISCO

 • 21610 - Stavební architekti
 • 2161 - Stavební architekti

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2161 Stavební architekti http://data.europa.eu/esco/isco/C2161

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.2211 Zpracovávání a navrhování výtvarně prostorové koncepce filmu s ohledem na časové reálie filmového díla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7211 Navrhování jednotlivých dekorací scénografického řešení v interiéru i exteriéru, individuální navrhování mobiliáře a dalších předmětů užívaných ve filmu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7212 Zpracovávání dílčích projektů jednotlivých scén filmu na základě dané celkové koncepce, vytváření perspektivních náčrtů a modelů jednotlivých scén 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7213 Zpracovávání komplexních projektů dekorací a výtvarného řešení filmových scén 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7214 Zpracovávání technických projektů scénografických dekorací filmu, jako podkladů pro realizační firmu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.9211 Spolupráce na scénářích filmů v rámci výtvarných řešení výprav a trikových částí filmů, v souladu se záměry režisérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.4211 Spolupráce s výtvarníkem filmu na jednotné architektonické a výtvarné koncepci filmu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.4212 Zajišťování výroby a realizace fundusu jednotlivých scén, autorský dohled nad realizací dekorace jednotlivých scén a nad prací realizační firmy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.9213 Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14._.0011 krajinná architektura a plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0021 scénografie, divadelní a filmové dekorace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0021 interiérová architektura 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.