Typ JP ID
Specializace 101740

Operátor regenerace chemikálií

Operátor regenerace chemikálií řídí a obsluhuje výrobní zařízení odparky a sekundární regenerace z velínu.

Odborný směr: Výroba a zpracování papíru
Odborný podsměr: výroba celulózy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Operátor odparky, Operátor sekundární regenerace
Nadřízené povolání: Celulózař
Příbuzné specializace: Výrobce buničiny v kontinuální výrobě, Strojník regeneračního kotle, Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě, Strojník sušicího a odvodňovacího stroje
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického procesu zahuštění výluhů na odparce a procesu sekundární regenerace spalin z regeneračního kotle včetně výroby surové kyseliny pro vaření dřeva kyselým - sulfitovým způsobem nebo bílého louhu pro alkalické - sulfátové vaření dřeva.
 • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Měření a kontrola zahušťování výluhů, výroby varné kyseliny nebo bílého louhu.
 • Odběr vzorků výluhu, surové kyseliny nebo bílého louhu pro analýzy v laboratoři.
 • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
 • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.

CZ-ISCO

 • 31399 - Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
 • 3139 - Operátoři velínů jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Operátoři velínů jinde neuvedení (CZ-ISCO 3139)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 958 Kč 39 192 Kč 48 157 Kč - - -
Ústecký kraj 22 100 Kč 25 173 Kč 36 773 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení 30 372 Kč -
31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení 38 852 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Dálkové řízení technologického procesu zahuštění výluhů a výroby surové kyseliny nebo bílého louhu pro varnu z velínu pomocí automatizovaného řídicího systému. 6
Organizace práce při odstavení, nájezdu a opravě obsluhovaného zařízení. 5
Vedení denních záznamů o provozu a opravách technologického zařízení. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L

Legislativní požadavky

 • doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41.D.8910 Vedení záznamů o provozu a opravách strojů a zařízení v papírenské výrobě 4 Nutné
e41.B.1031 Řízení nebo obsluha vícestupňové odparky při zahušťování výluhů pro výrobu buničiny při výrobě a zpracování papíru. 4 Nutné
e41.B.1032 Řízení regenerace bílého a kaustifikace zeleného louhu ve výrobě sulfátové buničiny, při výrobě a zpracování papíru. 4 Nutné
e41.B.2025 Dálkové řízení výroby varných roztoků pro výrobu buničiny, při výrobě a zpracování papíru. 4 Nutné
e41.B.2026 Dálkové řízení kontinuální regenerace chemikálií pro výrobu buničin o kapacitě 100 000 tun / rok a více ve výrobě a zpracování papíru 4 Nutné
e41.D.3912 Posuzování hodnot parametrů výrobního procesu regenerace chemikálií při výrobě a zpravování buničiny a papíru 4 Nutné
e41.D.8001 Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při regeneraci chemikálií pro výrobu buničiny, ve výrobě a zpracování papíru. 4 Nutné
e41.A.4005 Čištění, ošetřování a údržba technologických zařízení regenerace chemikálií pro výrobu buničiny ve výrobě a zpracování papíru. 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41._.0021 technologie výroby a zpracování buničiny 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.