Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5324

Samostatný projektant vodních staveb

Samostatný projektant vodních staveb samostatně vypracovává a posuzuje projekty vodních staveb a technologických zařízení, koordinuje návaznost dalších profesí.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Další odborné podsměry: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Diplomovaný vodohospodářský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování a analýza vstupních podkladů pro další projektovou činnost.
 • Příprava podkladů předprojektové a přípravné dokumentace.
 • Vypracovávání projektové dokumentace staveb.
 • Řešení hydrotechnických výpočtů a návrhů.
 • Zajišťování funkce zodpovědného projektanta a autorského dozoru.
 • Autorský a technický dozor na stavbách.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31126 - Stavební technici provozní
 • 31122 - Stavební technici projektanti, konstruktéři
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři 35 128 Kč -
31126 Stavební technici provozní 36 514 Kč 38 192 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru krajinné inženýrství 3914R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství 3607R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zahradnictví 4144R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.D.5021 Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.2034 Navrhování opatření k ochraně vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2031 Zajišťování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce ve vodním hospodářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3482 Autorský a technický dozor při realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.6395 Ekonomické vyhodnocování projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1002 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.6180 Hodnocení stavu vegetačního opevnění a břehových porostů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2030 Vypracování návrhů pro stanovení záplavových území a ochranných pásem vodních zdrojů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3912 Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.5210 Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství, popř. pro přípravu a zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.6022 Zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů a splaveninového režimu vodních toků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.7520 Projektování břehových porostů a revitalizace říčních systémů v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.7530 Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2014 Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.7150 Zpracování technických řešení vodních děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.7350 Zpracování projektové dokumentace vodních děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0017 zásady a předpisy pro investiční činnost na vodních tocích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0015 zásady a předpisy pro řešení povodní 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0002 hygienická ochrana vody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0014 zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0033 technologie betonování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0051 technologie dláždění a asfaltování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0022 hydrologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0091 vodohospodářské řešení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0040 vegetační doprovod vodního toku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0041 hydrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0042 hydromeliorační stavby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0043 protierozní opatření 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0006 geodézie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0014 krajinné inženýrství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0010 hydraulika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.