Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 228

Zlatotepec

Zlatotepec vytepává zlato, stříbro, metál a hliník na bucharu nebo ručně a vytepané folie zakládá do knížek.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Goldbeater
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

CZ-ISCO

 • 73130 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři
 • 7313 - Klenotníci, zlatníci a šperkaři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7313 Klenotníci, zlatníci a šperkaři http://data.europa.eu/esco/isco/C7313

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zlatník a klenotník 82-51-H/03
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie 2354H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.1021 Orientace v podkladech a technických pokynech pro zhotovování tepané folie ze zlata, stříbra, metálu nebo hliníku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.2021 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování tepané folie ze zlata, stříbra, metálu nebo hliníku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.D.3021 Posuzování jakosti tepaného materiálu ze zlata, stříbra, metálu nebo hliníku, kontrola správného tažení, celistvosti a tloušťky plátků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1021 Ruční výroba plátkového zlata a stříbra, stříbrné prvenky a houbovitého zlata a metálu ze svitkového výchozího materiálu ručním tepáním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.2021 Povrchové úpravy a opravy vad vytepaných folií ze zlata, stříbra nebo hliníku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3021 Příprava surovin, materiálů, forem, pouzder a dalších pomůcek k tepání folií ze zlata, stříbra, metálu nebo hliníku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3022 Sestavování vytepaných folií ze zlata, stříbra nebo hliníku do knížek, při dodržení předepsaného počtu a rozměru folií a váhy knížky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.B.1021 Obsluha a seřizování tepacího, řemenového a kladivového bucharu na elektrický pohon, pro vytepávání folií ze zlata, stříbra nebo hliníku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.B.1022 Obsluha bucharu pro vytepávání folií ze zlata o tloušťce 0,0003 mm nebo bucharu pro vytepávání folií ze zlata nebo stříbra v papírových formách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.B.1023 Obsluha strojů pro výrobu plátkového zlata a stříbra, stříbrné prvenky a houbovitého zlata a metálu ze svitkového výchozího materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0012 technologie pozlacování 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m13._.0002 uměleckořemeslné zpracování zlata a dalších drahých kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0057 technologie zlatotepectví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.