Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101667

Likvidátor škod z pojištění osob

Likvidátor škod z pojištění osob eviduje škodní události, analyzuje, hodnotí a stanovuje nárok a výši pojistného plnění.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Likvidátor škod ze životního a úrazového pojištění, Likvidátor škod z pojištění pro případ nemoci
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. zdravotnickými zařízeními, soudy, Policií České republiky).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.

CZ-ISCO

 • 33152 - Likvidátoři
 • 3315 - Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři (CZ-ISCO 3315)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 33 370 Kč 42 573 Kč 49 910 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 096 Kč 35 518 Kč 56 761 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři 37 402 Kč -
33152 Likvidátoři 37 862 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1710 Využívání právních a ostatních předpisů souvisejících s pojištěním osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.6550 Shromáždění a analýza podkladů potřebných pro likvidaci pojistné události - pojištění osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.2580 Navržení postupu likvidace pojistné události - pojištění osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.6554 Identifikování pojistných podvodů - pojištění osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0058 pravidla a postupy určování rozsahu a náhrad škod při pojistných událostech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0061 odhady výše pojistného plnění ve vazbě na rezervy hlášených pojistných událostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0067 pravidla a rozsah pojistného krytí v jednotlivých produktech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0059 technická odbornost daného pojistného odvětví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.