Typ JP ID
Povolání 102084

Montér potrubních rozvodů

Montér potrubních rozvodů provádí montáž, demontáž, opravy a údržbu částí potrubí, částí potrubních větví a potrubních celků.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Montážní pracovník, Mechanic (plumber) of external steel piping, Montér kanalizace, Montér vodovodů, Montér plynovodů, Potrubář, Mechanic (plumber) of external plastic piping
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení údajů z projektové a technické dokumentace.
 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáže potrubí a potrubních celků.
 • Montáž, demontáž a zhotovování částí nízkotlakého a středotlakého potrubí.
 • Montáž, demontáž a opravy složitých potrubních celků.
 • Pokládka částí potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Uvádění potrubí, potrubních větví a potrubních celků do provozu.
 • Kamerové prohlídky potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Revize a opravy složitých potrubních celků.
 • Revize a opravy částí potrubí a částí porubních větví.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek potrubí.

CZ-ISCO

 • 71265 - Potrubáři
 • 7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 334 Kč 27 967 Kč 37 584 Kč
Karlovarský kraj 22 262 Kč 30 313 Kč 33 185 Kč - - -
Liberecký kraj 24 640 Kč 30 580 Kč 37 136 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 21 135 Kč 26 003 Kč 31 944 Kč
Kraj Vysočina 18 267 Kč 30 153 Kč 37 249 Kč 21 862 Kč 24 886 Kč 31 265 Kč
Jihomoravský kraj - - - 21 523 Kč 25 417 Kč 29 102 Kč
Zlínský kraj 23 353 Kč 31 638 Kč 36 320 Kč - - -
Moravskoslezský kraj - - - 21 684 Kč 26 189 Kč 33 048 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 28 217 Kč 27 415 Kč
71265 Potrubáři 30 167 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek pro VTL plynovod, příprava na výchozí revizi. 5
Vpouštění plynu do ocelového VTL potrubí 5
Odstavování funkčního potrubí z provozu. 4
Montáž armatury do potrubí mechanickým spojem. 4
Evidování technických dat o pokládce potrubí a komponentů. 4
Přenos identifikačních znaků atestovaných materiálů. 4
Příprava a realizace spouštění smontovaných úseků do rýhy. 4
Montáž závitových spojů, přírubových spojů, uzávěrů a armatur. 4
Uzavírání potrubí pod plynem. 3
Krácení trubního materiálu, příprava segmentů. 3
Příprava spáry pro sváření. 3
Odplynování a odvzdušňování potrubí. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
RVP Instalatér 36-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce 3652H

Legislativní požadavky

 • povinné - Montáž a opravy plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 0
a10 Celoživotní učení 0
a09 Plánování a organizování práce 0
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a04 Flexibilita 0
a03 Kreativita 0
a02 Kooperace (spolupráce)  0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0072 technologie montáže a oprav vodovodních a odpadních potrubí a zařízení 3 Nutné
g13._.0073 technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Výhodné
g11._.0040 technologie stavebních prací 3 Výhodné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.1003 Výroba částí potrubí, tlakových nádob a kotlů ohýbáním, řezáním kyslíkem 3 Nutné
e74.A.4025 Provádění údržby, oprav a generálních oprav a rekonstrukcí potrubních celků, tlakových nádob a kotlů 3 Nutné
e74.D.3797 Kontrola a provádění funkčních a tlakových zkoušek potrubí, tlakových nádob a kotlů 3 Nutné
e74.D.6515 Diagnostikování poruch potrubních celků, tlakových nádob a kotlů 3 Nutné
e74.D.2947 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav potrubí, tlakových nádob a kotlů 3 Nutné
e74.A.3127 Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji 3 Nutné
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 Nutné
g11.A.1185 Provedení bezvýkopové opravy nebo sanace potrubí vhodnou metodou 3 Nutné
g11.A.1188 Provedení výstavby nových trubních vedení bezvýkopovými technologiemi 3 Nutné
e74.B.1006 Řízení a obsluha strojů a zařízení pro montáž vnějších potrubních rozvodů 3 Nutné
g13.A.1033 Měření rozměrů potrubí 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.