Typ JP ID
Povolání 102110

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Rostlinolékařský poradce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posouzení výskytu škodlivých organismů.
 • Rozpoznávání příčin příznaků poškození rostlin ve všech vývojových fázích.
 • Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů.
 • Uplatňování zásad integrované ochrany rostlin v souladu s legislativními požadavky pro udržitelné používání pesticidů.
 • Vyhodnocování správnosti a účinnosti provedených ochranných zásahů.
 • Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí včetně ochrany vod.
 • Informování o systémech vedení evidence o aplikaci pesticidů a zásadách jejich skladování a nakládání s použitými obaly.
 • Informování o zásadách ochrany vod a necílových organismů včetně nebezpečí vzniku rezistence.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.
 • Dodržování příslušné legislativy v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Vyhledávání aktuálních informací k ochraně rostlin v odborných databázích.
 • Zpracování návrhů použití integrované ochrany rostlin.
 • Uplatňování nových poznatků v oboru při všech svých činnostech.

CZ-ISCO

 • 31421 - Technici agronomové
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31421 Technici agronomové 36 842 Kč 41 219 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž teplem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru fytotechnika 4102R
KKOV Magisterský studijní program v oboru fytotechnika 4102T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Rostlinolékařství 41-04-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rostlinolékařství 4104M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zemědělský poradce / zemědělská poradkyně pro ochranu rostlin (41-060-R)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.D.2001 Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin 5 Nutné
c12.D.3926 Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů 5 Nutné
c12.D.6321 Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření 4 Nutné
f21.D.2022 Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí 4 Nutné
c12.D.3928 Posouzení správnosti skladování a používání přípravků na ochranu rostlin 4 Výhodné
c12.D.3932 Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin 5 Nutné
c12.D.2019 Aplikace platné legislativy v ochraně rostlin 5 Nutné
j22.D.1132 Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe 5 Nutné
c12.D.2330 Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba 5 Výhodné
c12.D.3201 Signalizace a monitoring škodlivých činitelů v porostech zemědělských plodin 5 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0018 stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě 4 Výhodné
c12._.0003 zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin 5 Nutné
f21._.0015 ochrana půdy a vod 4 Nutné
c12._.0004 zemědělské plodiny a plevele 5 Nutné
c12._.0012 osevní postupy 4 Výhodné
c12._.0009 choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim 5 Nutné
c12._.0002 integrovaná ochrana rostlin 5 Nutné
c12._.0020 legislativní předpisy v oblasti ochrany rostlin, ochrany vod a životního prostředí 4 Výhodné
c12._.0021 opatření kontroly podmíněnosti 5 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf