Typ JP ID
Povolání 102110

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání
Alternativní názvy: Rostlinolékařský poradce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posouzení výskytu škodlivých organismů.
 • Rozpoznávání příčin příznaků poškození rostlin ve všech vývojových fázích.
 • Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů.
 • Uplatňování zásad integrované ochrany rostlin v souladu s legislativními požadavky pro udržitelné používání pesticidů.
 • Vyhodnocování správnosti a účinnosti provedených ochranných zásahů.
 • Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí včetně ochrany vod.
 • Informování o systémech vedení evidence o aplikaci pesticidů a zásadách jejich skladování a nakládání s použitými obaly.
 • Informování o zásadách ochrany vod a necílových organismů včetně nebezpečí vzniku rezistence.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.
 • Dodržování příslušné legislativy v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Vyhledávání aktuálních informací k ochraně rostlin v odborných databázích.
 • Zpracování návrhů použití integrované ochrany rostlin.
 • Uplatňování nových poznatků v oboru při všech svých činnostech.

CZ-ISCO

 • 31421 - Technici agronomové
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 424 Kč 37 540 Kč 62 065 Kč - - -
Karlovarský kraj 33 077 Kč 37 651 Kč 40 668 Kč - - -
Olomoucký kraj 15 586 Kč 34 204 Kč 59 967 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 526 Kč 31 059 Kč
31421 Technici agronomové 32 531 Kč 31 732 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Volba správných metod ochrany rostlin a rostlinných produktů. 9
Doporučování vhodných ochranných zásahů na základě zjištění výskytu škodlivých organizmů ve skladovaných zemědělských komoditách. 9
Zpracovávání plánu Integrované ochrany rostlin pro daný subjekt. 9
Vyhodnocování účinnosti aplikovaných opatření, formulování závěrů a dohled nad účinností, ekonomičností a efektivností navrhovaných opatření pro danou lokalitu. 9
Doporučování ochranných zásahů s ohledem na ochranu včel, zvěře a dalších necílených organizmů na dané lokalitě. 9
Terénní diagnostika hlavních druhů škodlivých organizmů a plevelných rostlin v polních podmínkách i krytých prostorech. 8
Doporučení nejvhodnějšího přípravku na ochranu rostlin a jeho aplikace. 8
Pomoc se správným vedením evidence přípravků na ochranu rostlin, s uplatňováním zásad jejich skladování a s nakládáním s použitými obaly v souladu se zákonnými požadavky u daného subjektu. 8
Posouzení správné funkce aplikačních zařízení na ochranu rostlin a dohled nad dodržováním zásad pravidel testování aplikačních zařízení. 8
Dohled nad dodržováním zákonných předpisů v oblasti ochrany rostlin a bezpečnosti práce. 8
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Spolupráce s kontrolními orgány při nařizování povinností pro zemědělce a podmínek kontroly jejich dodržování z hlediska přínosu pro kvalitu pěstovaných plodin. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž teplem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru fytotechnika 4102R
KKOV Magisterský studijní program v oboru fytotechnika 4102T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Rostlinolékařství 41-04-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rostlinolékařství 4104M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zemědělský poradce pro ochranu rostlin (41-060-R)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0018 stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě 4 Výhodné
c12._.0003 zásady správné zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin 5 Nutné
f21._.0015 ochrana půdy a vod 4 Nutné
c12._.0004 zemědělské plodiny a plevele 5 Nutné
c12._.0012 osevní postupy 4 Výhodné
c12._.0009 choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim 5 Nutné
c12._.0002 integrovaná ochrana rostlin 5 Nutné
c12._.0020 legislativní předpisy v oblasti ochrany rostlin, ochrany vod a životního prostředí 4 Výhodné
c12._.0021 opatření kontroly podmíněnosti 5 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12.D.2001 Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů při respektování zásad integrované ochrany rostlin 5 Nutné
c12.D.3926 Posouzení stavu porostu zemědělské plodiny ve všech vývojových fázích a určení škodlivých činitelů 5 Nutné
c12.D.6321 Vyhodnocení účinnosti provedených ochranných opatření 4 Nutné
f21.D.2022 Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí 4 Nutné
c12.D.3928 Posouzení správnosti skladování a používání přípravků na ochranu rostlin 4 Výhodné
c12.D.3932 Posouzení plnění podmínek Kontroly podmíněnosti v oblasti ochrany rostlin 5 Nutné
c12.D.2019 Aplikace platné legislativy v ochraně rostlin 5 Nutné
j22.D.1132 Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti ochrany rostlin, aplikace nových poznatků do praxe 5 Nutné
c12.D.2330 Zpracování projektu v oblasti ochrany rostlin pro dané podmínky, jeho prezentace a obhajoba 5 Výhodné
c12.D.3201 Signalizace a monitoring škodlivých činitelů v porostech zemědělských plodin 5 Výhodné