Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30010

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: další vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Učitelka, Pedagog, Teacher at school establishments for further teacher training
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba vzdělávací nabídky s cílem profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Organizace vzdělávacích programů a jiných forem podpory rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Provádění ediční činnosti pro potřeby vzdělávání a vytváření učebních materiálů.
 • Vedení administrativy a pedagogické dokumentace.
 • Vykonávání marketingu poskytovaných služeb školám a školských zařízením.
 • Poskytování poradenství v oblasti kariéry a profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoji škol a školských zařízení.
 • Vyhodnocování vzdělávacích procesů a vzdělávacích programů.
 • Inovace vzdělávacích programů DVPP na základě evaluačních výstupů.
 • Spolupráce na tvorbě a připomínkování koncepcí a strategických dokumentů v rezortu školství.
 • Vykonávání přímé pedagogické činnosti (prezenční vzdělávání DVPP, analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, tvorba vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci, supervize DVPP, konzultační činnost školám a pedagogickým pracovníkům, odborná účast ve zkušebních komisích DVPP, vedení, konzultování a posuzování závěrečných prací v rámci studií DVPP, evaluace kvality a efektivity vzdělávacích programů DVPP, metodologická činnost).
 • Vykonávání výzkumně – analytické činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Spolupráce s národními a mezinárodními profesními organizacemi.

CZ-ISCO

 • 23592 - Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • 2359 - Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (CZ-ISCO 2359)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 32 756 Kč 37 728 Kč 48 622 Kč
Středočeský kraj - - - 32 683 Kč 37 712 Kč 49 019 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 384 Kč 37 758 Kč 46 122 Kč
Plzeňský kraj 26 939 Kč 43 764 Kč 68 681 Kč 32 860 Kč 37 663 Kč 47 746 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 673 Kč 38 657 Kč 50 622 Kč
Ústecký kraj 27 584 Kč 40 870 Kč 59 463 Kč 32 744 Kč 37 929 Kč 47 305 Kč
Liberecký kraj - - - 32 023 Kč 38 014 Kč 45 790 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 413 Kč 37 411 Kč 45 734 Kč
Pardubický kraj - - - 33 500 Kč 37 493 Kč 44 969 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 588 Kč 38 116 Kč 48 193 Kč
Jihomoravský kraj 25 724 Kč 35 107 Kč 68 855 Kč 31 819 Kč 37 157 Kč 47 051 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 079 Kč 37 588 Kč 47 357 Kč
Zlínský kraj - - - 31 579 Kč 37 367 Kč 45 375 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 955 Kč 38 110 Kč 48 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2359 Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení 36 319 Kč 37 563 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507T
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru specializace v pedagogice 7507V
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxV
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6411 Řízení diskuzí 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.D.2613 Projektování vzdělávacích akcí dalšího profesního vzdělávání, stanovování a plánování personálního a materiálně technického zabezpečení kurzů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.Z.5311 Organizace kurzů dalšího vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2612 Navrhování metod výuky v oblasti dalšího profesního vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2611 Koncipování kurzů dalšího profesního vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.2111 Zajišťování prostor, techniky, ubytování a dalšího zázemí pro kurzy dalšího profesního vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.3611 Vyhledávání a výběr vhodných externích lektorů pro kurzy dalšího profesního vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.6012 Analyzování vzdělávacích potřeb klientů a jejich zájmu o další profesní vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.3414 Posuzování a vyhodnocování průzkumů vzdělávacích potřeb a průzkumů zájmu o další vzdělávání, v rámci zajišťování koncepční a metodické činnosti v oblasti vzdělávání ve středisku nebo útvaru vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.8411 Vedení příslušné dokumentace v rámci zabezpečování administrativně technických a organizačních záležitostí výcviku a vzdělávání ve středisku nebo útvaru vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.1220 Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.6220 Vyhodnocení efektivity vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.2007 Sestavování individuálního kariérního plánu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.1024 Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k23._.0017 další profesní vzdělávání, akreditace, certifikace, zákonem předepsané zkoušky 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i52._.0002 školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0031 andragogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0055 marketing a reklama ve vzdělávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0003 pedagogické projektování a vývoj kurikula 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0026 psychologie pro vzdělávání dospělých 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.