Typ JP ID
Specializace 30972

Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník

Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů a/nebo nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby, případně inovace stávajících postupů, metod a procesů.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Research and development manager, Product engineer
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sleduje vývoj vědecko-technických poznatků v pověřené oblasti chemické výroby.
 • Hodnotí stav a navrhuje výzkumné a vývojové úkoly (projekty) pro inovaci výroby.
 • Zpracovává návrhy výzkumného řešení - projektu.
 • Metodicky řídí řešení komplexních výzkumných a vývojových úkolů (projektů) v pověřené oblasti chemické výroby.
 • Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů chemické výroby.
 • Analyzuje dosažené výsledky dílčích etap výzkumného projektu.
 • Hodnotí varianty výstupů (výsledků) dílčích etap a doporučuje další postup řešení projektu.
 • Spolupracuje na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
 • Vyjadřuje se k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu).

CZ-ISCO

 • 21451 - Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech
 • 2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2145)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 31 419 Kč 53 603 Kč 71 750 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 244 Kč 50 732 Kč 69 277 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 307 Kč 50 437 Kč 67 070 Kč - - -
Liberecký kraj 32 128 Kč 46 127 Kč 65 044 Kč - - -
Královéhradecký kraj 32 695 Kč 43 279 Kč 66 927 Kč - - -
Pardubický kraj 33 886 Kč 44 053 Kč 78 929 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 758 Kč 43 871 Kč 71 772 Kč - - -
Zlínský kraj 27 943 Kč 42 833 Kč 65 725 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 32 353 Kč 45 963 Kč 76 850 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 54 205 Kč -
21451 Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech 60 548 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. 12
Vedení kolektivů nebo týmů tvůrčích výzkumných a technických pracovníků a koordinace výzkumných a vývojových prací odborníků různých oborů a specializací při řešení komplexních výzkumných a vývojových projektů. 12
Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a mezinárodních konferencích. 12
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. 11
Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. 11
Spolupráce na hodnocení stavu organizace (podniku) pro programové změny výrobního profilu podniku. (Zvyšování užitných vlastností výrobků a efektivity technologií výroby.) 11
Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách. 11
Tvůrčí řešení složitých, celospolečensky významných výzkumných úkolů, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví nebo vědního oboru. 11
Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti výrobků. 11
Vypracování návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin 2901T

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 5
a04 Flexibilita 5
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 5
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 5
a11 Aktivní přístup 5
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 5
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0014 hospodaření s přírodními zdroji, trvale udržitelný rozvoj 6 Výhodné
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 6 Výhodné
j14._.0001 anorganická chemie 7 Nutné
j14._.0002 organická chemie 7 Nutné
j14._.0011 biochemie 6 Nutné
j14._.0012 polymerová chemie 7 Nutné
j14._.0013 nukleární chemie 6 Výhodné
j14._.0021 analytická chemie 6 Nutné
j14._.0031 chemická metrologie 6 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 Nutné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 6 Výhodné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 6 Výhodné
e52._.0014 technologie výroby tuků a kosmetiky 6 Výhodné
e52._.0015 technologie výroby tálového oleje, droždí a dalších vedlejších produktů papírenské výroby 6 Výhodné
e52._.0016 technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů 4 Výhodné
e51._.0017 technologie zpracování ropy 6 Výhodné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 6 Nutné
e52._.0032 zacházení s jedy a žíravinami 6 Nutné
e51._.0004 technologie výroby výbušin 4 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 6 Výhodné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 6 Nutné
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.6050 Analýza a hodnocení stavu techniky a úrovně technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby 7 Nutné
e52.D.2003 Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod zajišťování procesů v chemické výrobě 7 Nutné
e52.D.2041 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje při řešení výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě 7 Nutné
e52.D.7002 Řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě 7 Nutné
e52.Z.1004 Řízení kolektivů výzkumných, vývojových a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace výzkumných a vývojových činností v chemické výrobě 7 Nutné
e52.D.7007 Navrhovat zásadní systémové změny v podniku (svěřeném úseku chemické výroby) na základě výsledků variantních řešení z výzkumných a vývojových projektů 7 Nutné
e52.D.1010 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří 7 Nutné
e52.D.7008 Rozpoznávat vznik problémů a rizik při řešení projektů, určovat jejich příčiny, předvídat důsledky a modifikovat další postupy 7 Nutné
e52.Z.2018 Plánovat a řídit složité výzkumné a vývojové projekty strategického významu pro výrobkovou i technologickou inovaci 7 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.