Typ JP ID
Specializace 100899

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně výtahu, seřizuje mechanické části výtahu, výtah oživuje a přezkušuje elektrické a hydraulické výtahy po ukončení jejich montáže.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Mechanik výtahů
Příbuzné specializace: Elektromechanik pro výtahy, Montér výtahů, Servisní pracovník výtahů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Kontrola zapojení přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě, strojovně a prostoru pro kladky výtahu.
  • Měření elektrických veličin a jejich vyhodnocení.
  • Udržování mechanických částí výtahu v nastavených mezích a hodnotách.
  • Prověření úspěšnosti montáže elektrického a hydraulického výtahu.

CZ-ISCO

  • 72150 - Montéři lan a zdvihacích zařízení
  • 7215 - Montéři lan a zdvihacích zařízení

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
  • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
    Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
  • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
    Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
  • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
    Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
  • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
    Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Montér výtahů specialista / montérka výtahů specialistka (23-047-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.4050 Seřizování mechanických částí výtahu 3 Nutné
e81.D.1006 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu 3 Nutné
e81.D.4016 Měření elektrických veličin 3 Nutné
e81.D.4017 Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže 3 Nutné
e81.D.4018 Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže 3 Nutné
e81.A.3069 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě 3 Nutné
e81.A.3070 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e75._.0060 technické parametry strojírenských výrobků 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Výhodné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e74._.0015 části výtahů a zdvihacích zařízení 3 Nutné
e75._.0065 metody měření délek a úhlů 3 Výhodné
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
  • Klaustrofobie.
  • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
  • Závažná nervová onemocnění.
  • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.