Typ JP ID
Specializace 100899

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně výtahu, seřizuje mechanické části výtahu, výtah oživuje a přezkušuje elektrické a hydraulické výtahy po ukončení jejich montáže.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Mechanik výtahů
Příbuzné specializace: Elektromechanik pro výtahy, Montér výtahů, Servisní pracovník výtahů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola zapojení přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě, strojovně a prostoru pro kladky výtahu.
 • Měření elektrických veličin a jejich vyhodnocení.
 • Udržování mechanických částí výtahu v nastavených mezích a hodnotách.
 • Prověření úspěšnosti montáže elektrického a hydraulického výtahu.

CZ-ISCO

 • 72150 - Montéři lan a zdvihacích zařízení
 • 7215 - Montéři lan a zdvihacích zařízení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Monitorování stavu a identifikování závad v rozváděči s procesorovým řízením. 3
Změření ochranného systému před nebezpečným dotykovým napětím, určení hodnoty vyhovujícího stavu. 3
Seřízení brzdy, dveřní uzávěrky otočných dveří, odkláněcího magnetu dveřní uzávěrky, poloh vypnutí koncových vypínačů, spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků. 3
Přezkoušení trakční schopnosti, brzdového zařízení, koncových vypínačů, omezovače rychlosti klece/vyvažovacího závaží, zachycovačů klece/vyvažovacího závaží, zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, nárazníky klece/vyvažovacího závaží, ochranného zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru elektrického výtahu. 3
Přezkoušení trakční schopnosti, brzdového zařízení, koncových vypínačů, omezovače rychlosti klece/vyvažovacího závaží, zachycovačů klece/vyvažovacího závaží, zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, nárazníky klece/vyvažovacího závaží, ochranného zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru hydraulického výtahu. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér výtahů specialista (23-047-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e75._.0060 technické parametry strojírenských výrobků 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Výhodné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e74._.0015 části výtahů a zdvihacích zařízení 3 Nutné
e75._.0065 metody měření délek a úhlů 3 Výhodné
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.4050 Seřizování mechanických částí výtahu 3 Nutné
e81.D.1006 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu 3 Nutné
e81.D.4016 Měření elektrických veličin 3 Nutné
e81.D.4017 Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže 3 Nutné
e81.D.4018 Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže 3 Nutné
e81.A.3069 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě 3 Nutné
e81.A.3070 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.