Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101727

Inženýr chemie produktmanažer

Inženýr chemie produktmanažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia, na základě důkladné znalosti chemických produktů a znalosti prodeje.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny.
 • Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Zabezpečení vyřizování reklamací.
 • Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu.
 • Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace.
 • Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků.
 • Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním.
 • Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast.

CZ-ISCO

 • 24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
 • 2433 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 515 Kč 67 840 Kč 127 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 979 Kč 60 197 Kč 96 966 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 146 Kč 56 398 Kč 88 068 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 596 Kč 56 189 Kč 117 730 Kč - - -
Ústecký kraj 27 033 Kč 49 790 Kč 102 359 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 914 Kč 53 515 Kč 85 077 Kč - - -
Pardubický kraj 35 561 Kč 48 484 Kč 81 148 Kč - - -
Zlínský kraj 29 457 Kč 47 168 Kč 85 278 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 868 Kč 47 161 Kč 90 801 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) 59 338 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2433 Specialisté v oblasti prodeje technických a lékařských produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) http://data.europa.eu/esco/isco/C2433

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie 1407T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru makromolekulární chemie 1405T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru analytická chemie 1403T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru organická chemie 1402T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie 1401T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Specialista chemie produktmanažer / specialistka chemie produktmanažerka (28-020-T)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.C.1003 Komunikace se zákazníky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2223 Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery a uzavírání těchto smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8003 Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8021 Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8225 Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv a pro obchodní jednání s obchodními partnery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1004 Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.1007 Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51.C.5132 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.2005 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1970 Orientace v legislativě související s chemickou výrobou 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1971 Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.2023 Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.C.1001 Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.C.2010 Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.3001 Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1002 Vedení týmu podpory prodeje chemických produktů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
h14._.0099 zbožíznalství speciálních výrobků 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j14._.0001 anorganická chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0012 polymerová chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0099 ekonomika a řízení chemické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0097 legislativa související s chemickou výrobou 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0016 obchodní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0060 dodací podmínky INCOTERMS 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.