Typ JP ID
Specializace 101727

Inženýr chemie produktmanažer

Inženýr chemie produktmanažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia, na základě důkladné znalosti chemických produktů a znalosti prodeje.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny.
 • Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Zabezpečení vyřizování reklamací.
 • Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu.
 • Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace.
 • Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků.
 • Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním.
 • Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast.

CZ-ISCO

 • 24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
 • 2433 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 393 Kč 58 810 Kč 112 746 Kč - - -
Středočeský kraj 32 050 Kč 51 426 Kč 107 854 Kč - - -
Jihomoravský kraj 33 710 Kč 52 132 Kč 77 045 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 710 Kč 31 264 Kč 60 697 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 051 Kč 41 569 Kč 88 280 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) 53 015 Kč -
24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů 68 404 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sestavení obchodního plánu pro daný výrobkový segment. 11
Účast na jednání s obchodními partnery (obchodníky i chemickými specialisty). 10
Sdílení informací o výsledcích prodejních aktivit s výrobním útvarem, zadání konkrétní specifikace chemického produktu. 10
Přenos informace o chemicko-technologické specifikaci produktu od zákazníka k výrobnímu či technickému oddělení. 10
Poskytování odborných rad prodejní skupině. 10
Aktivní práce na udržení vztahu se zákazníkem a řešení konkrétních problémů klienta. 10
Vedení kolektivu nebo týmu pracovníků prodeje. 10
Participace na výcviku méně zkušených prodejců. 10
Příprava prezentací, návrhů a smluv. 9
Doprovod služebně mladšího prodejce na návštěvě u zákazníka. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie 1407T
KKOV Magisterský studijní program v oboru makromolekulární chemie 1405T
KKOV Magisterský studijní program v oboru analytická chemie 1403T
KKOV Magisterský studijní program v oboru organická chemie 1402T
KKOV Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie 1401T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Specialista chemie produktmanažer (28-020-T)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  5
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 7 Výhodné
h14._.0099 zbožíznalství speciálních výrobků 7 Výhodné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 7 Výhodné
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 7 Výhodné
j14._.0001 anorganická chemie 7 Nutné
j14._.0002 organická chemie 7 Nutné
j14._.0012 polymerová chemie 7 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 Nutné
e52._.0099 ekonomika a řízení chemické výroby 7 Nutné
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 Nutné
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 7 Nutné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 7 Nutné
e52._.0097 legislativa související s chemickou výrobou 6 Výhodné
i41._.0016 obchodní právo 6 Výhodné
h13._.0060 dodací podmínky INCOTERMS 7 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.C.1003 Komunikace se zákazníky 7 Nutné
h11.C.2223 Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery a uzavírání těchto smluv 7 Nutné
h14.D.8003 Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery 7 Nutné
h11.D.8021 Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti 6 Nutné
h11.D.8225 Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv a pro obchodní jednání s obchodními partnery 7 Nutné
f21.D.1004 Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH 6 Výhodné
f21.D.1007 Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami 7 Výhodné
i51.C.5132 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty 7 Nutné
h14.D.2005 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace 7 Nutné
e52.D.1970 Orientace v legislativě související s chemickou výrobou 6 Nutné
e52.D.1971 Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek 7 Nutné
e52.Z.2023 Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu 7 Nutné
e52.C.1001 Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití 7 Nutné
e52.C.2010 Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Nutné
e52.Z.3001 Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu 7 Nutné
i51.Z.1002 Vedení týmu podpory prodeje chemických produktů 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.