Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102625

Vedoucí greenkeeper

Vedoucí greenkeeper řídí a organizuje činnosti spojené se zakládáním a provozem travnatých ploch sportovních a golfových areálů, stanovuje a organizuje technologické postupy při ošetřování travnatých a okrasných ploch.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Head greenkeeper
Nadřízené povolání: Zahradnický technik
Příbuzné specializace: Technik zahradnické výroby, Technik arborista, Technik realizace a údržby zeleně
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování rozsahu travnatých a okrasných ploch.
 • Organizace a řízení prací při zakládání travnatých a okrasných ploch.
 • Plánování údržby, oprav a renovace travnatých ploch.
 • Organizace péče o drenážní a závlahové systémy.
 • Organizace a řízení systému údržby strojů a zařízení pro provoz travnatých hřišť.
 • Kontrola výskytu plevelných rostlin, chorob a škůdců včetně řízení fytopatologických opatření.
 • Sestavení plánu hnojení travnatých a okrasných ploch.
 • Koordinace sportovního provozu a údržby travnatých ploch.
 • Hodnocení a plánování vlastní činnosti sportovišť.

CZ-ISCO

 • 31423 - Zahradní technici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31423 Zahradní technici - 32 165 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnictví 41-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví 4144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.D.8924 Plánování rozsahu travnatých a okrasných ploch ve sportovních a golfových areálech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8925 Organizace a řízení prací při zakládání travnatých a okrasných ploch 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8926 Plánování údržby, oprav a renovace travnatých ploch 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8927 Organizace a řízení systému údržby strojů a zařízení pro provoz travnatých hřišť 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8928 Kontrola výskytu plevelných rostlin, chorob a škůdců včetně fytosanitárních opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8929 Sestavování plánu hnojení travnatých a okrasných ploch 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0004 trávníkářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0012 metody a techniky údržby sportovních ploch 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0022 dendrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0011 ochrana přírody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0007 pedologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j17._.0001 botanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0010 realizace a údržba zeleně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.