Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102597

Instruktor kondiční chůze

Instruktor kondiční chůze vede lekce skupinových či individuálních cvičení založené na chůzi, a to se zaměřením na zvyšování vytrvalosti a síly těla s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Instruktor H.E.A.T. Programu, Instruktor NORDIC WALKINGU
Nadřízené povolání: Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení
Příbuzné specializace: Instruktor kondičního kickboxu, Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu, Instruktor indoor cyclingu, Instruktor předsportovní přípravy dětí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza fyzické kondice a pohybových dovedností účastníků skupinových lekcí kondiční chůze.
 • Sestavení cvičebního programu lekce skupinového či individuálního cvičení kondiční chůze.
 • Vedení skupinové či individuální lekce kondiční chůze s přihlédnutím k aktuálním pohybovým schopnostem a zdravotnímu stavu.
 • Praktické zajištění skupinové lekce (prostor, pomůcky, hudební doprovod, bezpečnost, první pomoc).
 • Motivace účastníků v průběhu lekce.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.

CZ-ISCO

 • 34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
 • 3423 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/x1
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sportovní gymnázium 7942K
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Instruktor/instruktorka kondiční chůze (74-014-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1116 Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.6051 Analýza držení těla při chůzi, analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1012 Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7107 Poskytování první pomoci v lekcích kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1081 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů v lekcích kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.B.4012 Obsluha, nastavení a údržba chodeckých trenažérů a holí potřebných pro kondiční chůzi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6016 Vysvětlení a předvedení technik kondiční chůze 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7008 Sestavení vhodného cvičebního plánu pro skupinovou a individuální lekci kondiční chůze 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7020 Modifikace cvičebního programu kondiční chůze pro specifické skupiny klientů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.E.4084 Vedení skupinové i individuální lekce kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0003 anatomie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0005 fyziologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0002 metody skupinových kondičních a funkčních cvičení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0004 metody skupinových a individuálních cvičení kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0009 biomechanika kondiční chůze 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.