Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102456

Vedoucí natáčení

Vedoucí natáčení zajišťuje produkčně-organizační a logistické podmínky samotné realizace natáčecích procesů audiovizuálního díla.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Zástupce vedoucího výroby, Unit manager
Nadřízené povolání: Výkonný producent
Příbuzné specializace: Vedoucí výroby audiovizuálního díla
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozních činností souvisejících s denní operativou natáčení audiovizuálního díla.
 • Zajišťování produkčně-organizačních a logistických podmínek samotného natáčení.
 • Organizační a dispoziční řízení interních a externích složek výrobního štábu.
 • Sestavování denních produkčních dispozic a příprava informací do denních zpráv.
 • Alokace informací o denních spotřebách filmové suroviny a informací od skriptu a asistentů režie o průběhu a kompletaci natočených scén.
 • Zastupování vedoucího výroby při natáčení audiovizuálního díla.
 • Provádění primární účetní kontroly a sumarizace fakturace členů štábu a dodavatelů.

CZ-ISCO

 • 26543 - Produkční
 • 2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2654 Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti http://data.europa.eu/esco/isco/C2654

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru audiovizuální tvorba a výroba 8243N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.C.2013 Spolupráce při řešení ekonomické stránky filmů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.Z.2615 Koordinace provozních činností souvisejících s výrobou filmů nebo pořadů, koordinace provozních činností na místě natáčení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.Z.2733 Koordinace činností při přípravě a realizaci audiovizuálních děl dle pokynů režijní složky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.8611 Vedení evidence pořizování a spotřeby negativní suroviny pro výrobu filmu a zajišťování jejího zúčtování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.Z.2732 Koordinace a zajišťování dodržování termínů výroby audiovizuálních děl a ekonomické efektivnosti koordinovaných prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.Z.4619 Zajišťování materiálně technických, provozně ekonomických a produkčně organizačních podmínek pro realizaci televizních pořadů a filmových děl 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.1732 Orientace v harmonogramu natáčení jednotlivých scén filmu, divadelního představení apod. a v systémech záznamu, evidence o průběhu a stavu natáčení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.Z.2614 Koordinace činností vedoucích filmové a televizní produkce 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.Z.4618 Zajišťování dodržování smluvních podmínek producentům a dalším smluvním partnerům ve výrobě audiovizuálních děl 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15.Z.4738 Zajišťování hladkého průběhu příprav, natáčení a dokončovacích prací filmů dle pokynů režiséra 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.Z.1611 Organizování a řízení výrobních štábů ve výrobě audiovizuálních děl 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15.D.8734 Zaznamenávání a evidování veškerých informací o průběhu a stavu natáčení jednotlivých scén filmů nebo pořadů potřebných pro dosahování jejich vzájemné návaznosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.Z.4620 Zajišťování obchodních vztahů při realizaci filmů nebo pořadů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.D.9011 Příprava smluv s umělci v rámci ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15._.0061 snímací technika, práce s kamerou, natáčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0062 zvuková technika, postupy ozvučování 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0063 osvětlovací technika, osvětlovací postupy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0073 technologie filmové výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0074 technologie televizní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0015 základy pracovního práva, zákoník práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0001 management obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0022 obchodní vyjednávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.