Typ JP ID
Specializace 2073

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení

Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: montáž a opravy slaboproudé elektrotechniky a rozvodů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Mechanik MaR, Servisní mechanik
Nadřízené povolání: Elektromechanik pro slaboproud
Příbuzné specializace: Elektromechanik elektrotechnických zařízení, Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě, Důlní elektrikář slaboproudých zařízení, Elektromechanik vážících zařízení, Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost, Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 74210 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
 • 7421 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů (CZ-ISCO 7421)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 34 316 Kč 38 590 Kč 45 306 Kč
Středočeský kraj 23 227 Kč 51 165 Kč 67 261 Kč - - -
Jihočeský kraj 28 932 Kč 44 043 Kč 56 608 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 601 Kč 40 910 Kč 63 182 Kč - - -
Karlovarský kraj 23 921 Kč 38 950 Kč 52 902 Kč - - -
Liberecký kraj 24 528 Kč 36 999 Kč 48 619 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 570 Kč 38 663 Kč 62 731 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 189 Kč 41 833 Kč 48 666 Kč - - -
Olomoucký kraj 17 077 Kč 33 402 Kč 43 160 Kč - - -
Zlínský kraj 26 753 Kč 26 753 Kč 46 875 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7421 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů 36 326 Kč 37 781 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění oprav a seřizování složitých regulačních obvodů a zařízení dálkového měření ovládacích centrál a měřicích ústředen, kontrola činnosti systému blokování a signalizace. 7
Sestavování a zapojování prototypových rozváděčů, velínů a ovládacích stanovišť. 7
Opravy, nastavování, zkoušení a uvádění do provozu složitých celků měřicích, regulačních a automatizačních zařízení. 7
Oživování, seřizování, parametrizace a provozování složitých technologických zařízení automatizovaného systému řízení technologických procesů, aplikace uživatelských programů. 7
Provádění montáží a oprav informačních hovorových a telemechanizačních systémů a cest pro dálkové ovládání v elektrizační soustavě. 7
Opravy a údržba elektrické vybavenosti automaticky regulovaných klimatizačních zařízení. 6
Seřizování zařízení MaR klasického provedení. 6
Provádění prací při montáži a demontáži dispečerských zařízení. 6
Samostatná kontrola činnosti, zjišťování závad a provádění oprav zařízení měření a regulace v rozvodu elektrické energie. 5
Zjišťování a opravy závad reléových automatik pro signalizaci, blokování, regulaci a měření. 5
Ustavování a seřizování kamer průmyslových televizí včetně měření na kabelových sítích, měřicích a regulačních systémech. 5
Nastavování hodnot pneumatických a regulačních ventilů, šoupátek a regulačních pohonů včetně klapek. 5
Opravy, kontroly a nastavování ochranných zařízení distribuční elektrizační soustavy. 5
Samostatné provádění dílčích prací při montáži měřicích a regulačních zařízení výměníkových stanic dálkového vytápění. 5
Samostatná kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad, provádění oprav zařízení měření a regulace v rozvodu elektrické energie. 5
Zjišťování a odstraňování závad na kabelových slaboproudých vedeních. 4
Dílčí samostatné práce při opravách, kontrolách a nastavení ochranných prvků distribuční elektrizační soustavy. 4
Postupné sestavování a zapojování složitých sestav zařízení měření a regulace podle dokumentace. 4
Montáž a připojování snímačů nebo vysílačů měřených hodnot. 4
Měření a jednoduché opravy analogových ochran a automatik distribuční soustavy. 4
Jednoduché práce při opravách, kontrolách a nastavování ochranných zařízení distribuční elektrizační soustavy. 3
Sestavování, zkoušení a ostatní činnosti na montážích a při opravách přístrojů a zařízení měřicí a regulační techniky. 3
Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad. 3
Základní odborné práce při opravách měřicích a regulačních zařízení. 3
Kladení, montáž a demontáž kabelových rozvodů pro měření a regulaci. 3
Zjišťování závad zařízení měření a regulace a jejich odstraňování výměnou vadných součástí. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení 2653H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik zabezpečovací techniky 2656H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik automatizační techniky 2655H

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1804 Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení 3 Nutné
e81.D.3754 Kontrola a provádění funkčních zkoušek automatizační a regulační techniky a systémů 3 Nutné
e81.D.4003 Měření stavu logických obvodů 3 Nutné
e81.D.6514 Diagnostikování poruch automatizační a regulační techniky a systémů 3 Nutné
e81.A.3015 Sestavování, montáž, zapojování a oživování řídicích obvodů, ovládacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů 3 Nutné
e81.A.4005 Údržba a opravy řídicích obvodů, ovládacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů 3 Nutné
e81.D.2910 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení 3 Nutné
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 3 Nutné
e81.D.1805 Orientace v problematice ochrany životního prostředí 3 Nutné
e81.C.7001 Poskytování předlékařské první pomoci 3 Nutné
e81.D.1800 Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice 3 Nutné
e81.D.1001 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci 3 Nutné
e81.D.8010 Vyhotovování záznamů a dokumentace 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0051 prvky, zařízení a systémy automatické regulace 3 Nutné
e81._.0052 řídicí technika 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné
e81._.0022 elektronické prvky 3 Nutné
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.