Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6958

Dealer asistent

Dealer asistent provádí zajišťování jednodušších obchodů v rámci stanovených limitů.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný pracovník kapitálových obchodů, Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů, Metodik bankovních hotovostních operací, Samostatný pracovník systému platebních karet, Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia, Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů, Samostatný pracovník devizových obchodů, Samostatný pracovník řízení úvěrů, Bankovní ekonom
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování jednodušších obchodů na účet banky v rámci stanovených limitů.
 • Akviziční činnost bankovních produktů, služeb a obchodů.

CZ-ISCO

 • 33110 - Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
 • 3311 - Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři (CZ-ISCO 3311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 354 Kč 46 764 Kč 110 960 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 006 Kč 27 856 Kč 43 249 Kč - - -
Ústecký kraj 22 637 Kč 25 632 Kč 39 613 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 570 Kč 33 225 Kč 67 035 Kč - - -
Jihomoravský kraj 22 977 Kč 29 919 Kč 60 579 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 525 Kč 25 995 Kč 41 520 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři 34 065 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví 5346R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti investičního zprostředkovatele (osvědčení o registraci) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.3432 Kontrola průběhu uzavřených bankovních obchodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8438 Shromažďování informací o vývoji na finančních trzích (analýzy, statistiky apod.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8439 Zpracovávání statistických výkazů a předepsané evidence (dle požadavků ČNB i příslušného peněžního ústavu) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.1433 Poskytování informací o pohybech na finančních trzích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.3431 Obchodování na účet banky na mezibankovních trzích (jednoduché obchody v rámci stanovených limitů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i11._.0034 bankovní controlling 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0044 principy obchodování s cennými papíry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.