Typ JP ID
Specializace 102078

Revizní technik nízkotlakých kotelen

Revizní technik nízkotlakých kotelen provádí školení, preventivní kontroly, spolupracuje při šetření nastalých pracovních úrazů a zajišťuje další činnosti v oblasti bezpečnosti provozu NTL kotelen.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba a distribuce tepelné energie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Operátor energetických zařízení
Příbuzné specializace: Operátor parních energetických zařízení, Operátor horkovodních energetických zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poradenství v oboru bezpečnost provozu nízkotlakých kotelen a tlakových zařízení
 • Lektorská činnost v oboru bezpečnost provozu NTL kotelen
 • Provádění preventivních kontrol pracovišť NTL kotelen z hlediska dodržování právních a ostatních předpisů nebo technických norem a navrhování způsobů a opatření k jejich odstraňování.
 • Účast na procesu šetření nastalých pracovních úrazů, nehod a mimořádných událostí včetně vyhodnocování jejich příčin a návrhy opatření k zabránění jejich opakování.
 • Zpracování zpráv o výsledcích provedených pravidelných prohlídek NTL kotelen
 • Zpracování zpráv o výsledcích prohlídek NTL kotelen po rekonstrukci nebo změně druhu paliva
 • Zpracování dokumentace pro provoz NTL kotelen stanovené právními a ostatními
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

CZ-ISCO

 • 31138 - Revizní technici v elektrotechnice a energetice
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 169 Kč 48 262 Kč 75 449 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 969 Kč 56 287 Kč 74 840 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 385 Kč 40 509 Kč 58 699 Kč - - -
Ústecký kraj 21 428 Kč 45 942 Kč 65 635 Kč - - -
Liberecký kraj 33 314 Kč 53 945 Kč 70 726 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 898 Kč 39 678 Kč 68 720 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 687 Kč 46 943 Kč 68 527 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 852 Kč 43 413 Kč 66 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 609 Kč 40 270 Kč 69 118 Kč - - -
Zlínský kraj 26 677 Kč 40 986 Kč 65 056 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 631 Kč 43 070 Kč 64 208 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 44 996 Kč 38 776 Kč
31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice 41 489 Kč 35 147 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Školení topičů NTL kotelen, ověřování jejich znalostí a zpracování dokumentace stanovené právními a ostatními předpisy. 7
Posuzování souladu parametrů a stavu tlakového zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace 7
Ověřování stavu kotle včetně topeniště, pomocných zařízení a příslušenství a funkční částí kontrolního zařízení. 7
Spolupráce při identifikaci a hodnocení rizik v NTL kotelnách a při navrhování opatření k jejich odstraňování nebo minimalizaci. 7
Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány. 7
Účast na procesu šetření nastalých pracovních úrazů, nehod a mimořádných událostí v NTL kotelnách včetně vyhodnocování jejich příčin a návrhy opatření k zabránění jejich opakování. 7
Ověřování stavu tlakové nádoby, stavu bezpečnostní výstroje, regulačních a blokovacích zařízení a měřicích přístrojů 7
Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy 7
Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení. 7
Provádění preventivních kontrol pracovišť NTL kotelen z hlediska dodržování právních a ostatních předpisů nebo technických norem a navrhování způsobů a opatření k jejich odstraňování. 7
Kontrola vybavení technického zařízení výstražnými tabulkami a značkami. 7
Kontrola záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13.D.1016 Orientace v technické dokumentaci otopných soustav 4 Nutné
g13.D.1020 Orientace v technologických procesech sloužících k čerpání, úpravě, rozvodu, odkanalizování a čištění vod 4 Nutné
i51.D.1091 Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi 4 Nutné
l24.D.3016 Provádění prověrek a kontrol dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů 4 Výhodné
g13.D.3011 Revidování a kontrola bezpečnostních a jistících prvků na potrubních systémech pro rozvod plynu a tepla 4 Výhodné
l24.D.6020 Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 4 Výhodné
i21._.0021 státní dozor v oblasti inspekce a bezpečnosti práce 4 Výhodné
l24._.0015 bezpečný provoz technických zařízení 4 Nutné
l24._.0007 technická bezpečnost 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf