Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101633

Samostatný technik likvidace pojistných událostí

Samostatný technik likvidace pojistných událostí zabezpečuje šetření škodních událostí, příčin jejich vzniku a jejich rozsahu. Zajišťuje příslušnou dokumentaci škodné události.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odhadce škod, Technik likvidátor
Nadřízené povolání: Samostatný pracovník v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Samostatný pojišťovací poradce, Pojistný matematik asistent, Upisovatel asistent, Metodik v pojišťovnictví, Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posuzování rozsahu škod u velkých a složitých pojistných událostí pro vybraná odvětví a stanovování rozsahu škody.
 • Provádění terénních inspekcí pojistných událostí, technických prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
 • Zajišťování úplných podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.
 • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
 • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
 • Vypracování písemné zprávy pro zajistitele v případě velkých finančních nároků nebo potenciálních rizik.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 33152 - Likvidátoři
 • 3315 - Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři (CZ-ISCO 3315)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 33 370 Kč 42 573 Kč 49 910 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 33 096 Kč 35 518 Kč 56 761 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři 37 402 Kč -
33152 Likvidátoři 37 862 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství 2341R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví 3647R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory 39xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví 3647L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1001 Orientace v dokumentaci o pojistných událostech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2552 Zajišťování odborných a znaleckých posudků k pojistným událostem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.2553 Spolupráce s policií a dalšími orgány a institucemi při vyšetřování pojistných událostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3552 Posuzování rozsahu vzniklých škod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3553 Provádění technických prohlídek u daných druhů pojistných událostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3525 Posuzování příčin vzniklých škod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3532 Příprava a kompletace technických podkladů potřebných pro likvidaci pojistných událostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3524 Kontrola úplnosti a dostatečnosti technické dokumentace k likvidaci pojistných událostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0058 pravidla a postupy určování rozsahu a náhrad škod při pojistných událostech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0054 oceňování pojistných rizik, teorie rizika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0059 technická odbornost daného pojistného odvětví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.