Typ JP ID
Specializace 101585

Výrobce sádrových forem

Výrobce sádrových forem zhotovuje sádrové formy pro výrobu keramiky.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Sádrař
Nadřízené povolání: Keramik
Příbuzné specializace: Obsluha pálicích pecí, Přípravář keramických hmot, Točíř keramiky, Výrobce lisované keramiky, Obráběč keramiky, Glazovač keramiky, Vylévač keramiky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výroba sádrových forem.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

CZ-ISCO

 • 75492 - Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)
 • 7549 - Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení (CZ-ISCO 7549)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 798 Kč 58 665 Kč 69 710 Kč - - -
Jihočeský kraj 25 212 Kč 32 322 Kč 38 973 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 649 Kč 27 958 Kč 41 997 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 826 Kč 32 632 Kč 64 540 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 950 Kč 35 927 Kč 46 567 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 43 067 Kč 59 182 Kč 71 818 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7549 Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení 34 487 Kč -
75492 Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství) 35 801 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výroba nejsložitějších sádrových forem, např. odlévání pracovních forem pro keramické výrobky, odlévání sádrových forem na licích linkách včetně jejich následné retuše, roztřiďování vícedílných forem a mezioperační kontrola sádrových forem. 5
Výroba složitých sádrových forem, např. odlévání pracovních forem pro keramické výrobky, odlévání sádrových forem na licích linkách včetně jejich následné retuše, roztřiďování vícedílných forem a mezioperační kontrola sádrových forem. 4
Výroba jednoduchých sádrových forem, např. odlévání pracovních forem pro keramické výrobky, odlévání sádrových forem na licích linkách včetně jejich následné retuše, roztřiďování vícedílných forem a mezioperační kontrola sádrových forem. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce 2857H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce 2857E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce sádrových forem (28-004-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62.D.1002 Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky 3 Nutné
e62.D.2923 Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování forem keramických výrobků 3 Nutné
e62.D.3952 Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky 3 Nutné
e62.A.1010 Zhotovování forem pro keramické výrobky 3 Nutné
e62.B.4020 Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek pro výrobu forem pro keramické výrobky 3 Nutné
e62.B.1040 Obsluha zařízení na sušení forem 3 Nutné
e62.A.6004 Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem 3 Nutné
e62.B.1018 Obsluha zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0051 suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti 1 Výhodné
e62._.0052 druhy keramiky a jejich vlastnosti 3 Nutné
e62._.0053 technologie výroby a zpracování keramiky 3 Nutné
e62._.0054 technologie zhotovování modelů a forem pro keramické výrobky 3 Nutné
e62._.0062 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.