Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103397

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti řídí činnosti při zavádění, udržování, rozvoji a hodnocení systému řízení jakosti v elektrotechnické výrobě.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Quality Manager, Manažer kvality, Manažer jakosti, Metodik řízení jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Rozpracování záměrů v oblasti systému managementu jakosti (komplexní řízení jakosti).
 • Uplatňování politiky jakosti v organizaci elektrotechnické výroby.
 • Zpracování plánů kontrol a zkoušek elektrotechnických výrobků a zařízení.
 • Příprava podkladů pro přípravu na zákaznické a certifikační audity.
 • Zjišťování příčin nedostatečné kvality elektrotechnických výrobků a navrhování nápravných a preventivních opatření.
 • Zabezpečení tvorby a udržování souboru dokumentovaných postupů systému jakosti.
 • Plánování a řízení interních prověrek jakosti.
 • Spolupráce při provádění externích auditů systému jakosti.
 • Metodické řízení normalizace a metrologie.
 • Optimalizace procesů řízení jakosti v elektrotechnické výrobě.
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v elektrotechnické výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21519 - Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
 • 21515 - Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality 57 978 Kč -
21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici 59 245 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru energetika 3907T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2520 Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3760 Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2560 Stanovování způsobů hodnocení výrobků a jejich třídění podle jakosti a přejímacích podmínek v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2550 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2580 Metodické řízení normalizace, metrologie a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality elektrotechnických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2540 Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6430 Vyhodnocování systémů řízení jakosti v organizaci elektrotechnické výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2570 Koordinace zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v elektrotechnické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.2585 Organizace a koordinace auditů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0081 technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i53._.0045 management průmyslových procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.