Typ JP ID
Povolání 25015

Technický redaktor

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: publicistika
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Layouter, Technical editor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 • Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod..
 • Vytváření elektronické verze časopisů.
 • Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce.
 • Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na Internetu.
 • Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
 • Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
 • Kontrola kvality a provádění korektur, nátisků a ilustrací.
 • Schvalování předloh, jejich přebírání a předávání do sazby a tisku.
 • Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací.
 • Spolupráce s výtvarníky a jednotlivými redakcemi vydavatelství.
 • Organizace vydavatelských prací.

CZ-ISCO

 • 26423 - Techničtí redaktoři
 • 2642 - Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2642)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 813 Kč 39 520 Kč 68 049 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 341 Kč 29 132 Kč 43 312 Kč - - -
Ústecký kraj 24 272 Kč 29 529 Kč 45 005 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 906 Kč 30 429 Kč 44 107 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 369 Kč 45 057 Kč 45 057 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 955 Kč 29 688 Kč 43 573 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci 35 947 Kč 38 057 Kč
26423 Techničtí redaktoři 40 340 Kč 36 401 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Odborné posuzování náročných materiálů (např. náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh apod.) po odborné a umělecké stránce.
Organizační zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených redakčních plánů.
Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
Prohlížení autorských korektur ve sloupcových a stránkových obtazích. Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů.
Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy a jiná kartografická díla a další materiály.
Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu.
Samostatné redigování méně závažných tiskovin.
Uspořádávání textů rukopisů podle pokynů včetně jejich konečné redakce. Úprava a sjednocování terminologie. Ověřování faktografické správnosti textů.
Vybírání námětů a okruhu autorů, ilustrátorů, externích spolupracovníků a překladatelů včetně jejich usměrňování a zadávání děl.
Vytváření elektronické verze časopisů.
Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Publicistika 72-42-N/xx
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika 7242N
KKOV Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N
KKOV Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOV Magisterský studijní program xxxxT
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3441N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru polygrafie 3441R
KKOV Magisterský studijní program v oboru polygrafie 3441T
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m21.D.2011 Zpracovávání koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl 6 Nutné
m21.D.3012 Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů 6 Nutné
m21.D.3013 Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce včetně kontroly faktografické správnosti předkládaných textů 6 Nutné
m21.D.8014 Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod. 6 Nutné
m21.D.9012 Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav předložených textů včetně závěrečné redakce jednodušších textů 6 Nutné
m21.D.9013 Uspořádávání textů rukopisů dle pokynů včetně úpravy a sjednocování terminologie 6 Nutné
m21.D.9014 Vytváření elektronických verzí časopisů a informačních výstupů včetně jejich uveřejňování na internetu 6 Nutné
m21.C.2011 Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací ve spolupráci s výtvarníky a s ostatními redakcemi vydavatelství 6 Nutné
m21.Z.4011 Organizační zajišťování dodržování harmonogramů vydavatelských prací a dodržování stanovených redakčních plánů 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.