Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 25015

Technický redaktor

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: publicistika
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Layouter, Technical editor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 • Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod..
 • Vytváření elektronické verze časopisů.
 • Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce.
 • Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na Internetu.
 • Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
 • Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
 • Kontrola kvality a provádění korektur, nátisků a ilustrací.
 • Schvalování předloh, jejich přebírání a předávání do sazby a tisku.
 • Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací.
 • Spolupráce s výtvarníky a jednotlivými redakcemi vydavatelství.
 • Organizace vydavatelských prací.

CZ-ISCO

 • 26423 - Techničtí redaktoři
 • 2642 - Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2642)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 813 Kč 39 520 Kč 68 049 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 341 Kč 29 132 Kč 43 312 Kč - - -
Ústecký kraj 24 272 Kč 29 529 Kč 45 005 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 906 Kč 30 429 Kč 44 107 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 369 Kč 45 057 Kč 45 057 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 955 Kč 29 688 Kč 43 573 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci 35 947 Kč 38 057 Kč
26423 Techničtí redaktoři 40 340 Kč 36 401 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2642 Novináři http://data.europa.eu/esco/isco/C2642

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Publicistika 72-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika 7242N
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3441N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru polygrafie 3441R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru polygrafie 3441T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m21.D.2011 Zpracovávání koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.3012 Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.3013 Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce včetně kontroly faktografické správnosti předkládaných textů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.8014 Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.9012 Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav předložených textů včetně závěrečné redakce jednodušších textů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.9013 Uspořádávání textů rukopisů dle pokynů včetně úpravy a sjednocování terminologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.9014 Vytváření elektronických verzí časopisů a informačních výstupů včetně jejich uveřejňování na internetu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.C.2011 Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací ve spolupráci s výtvarníky a s ostatními redakcemi vydavatelství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.Z.4011 Organizační zajišťování dodržování harmonogramů vydavatelských prací a dodržování stanovených redakčních plánů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.