Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 239

Umělecký malíř

Umělecký malíř provádí slohové i moderní malby interiérů a exteriérů, odborné sondáže historických nástěnných maleb a jejich obnovování, malbou dotváří vnitřní vybavení scény a scénické stavby.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Artist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce maleb a obrazů.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

CZ-ISCO

 • 26512 - Umělečtí malíři
 • 2651 - Výtvarní umělci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výtvarní umělci (CZ-ISCO 2651)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 482 Kč 38 812 Kč 54 748 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2651 Výtvarní umělci 37 692 Kč 33 161 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2651 Výtvarní umělci http://data.europa.eu/esco/isco/C2651

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Užitá malba 82-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce 3657H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11.A.1019 Ruční, přesná realizace maleb portrétů dle fotografií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.2011 Povrchové úpravy nástěnných maleb zpevňováním, injektáží uvolněných částí omítky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.3011 Posuzování jakosti, fyzikálních a chemických vlastností materiálů použitých při tvorbě historických nástěnných maleb a stanovování postupů prací při jejich obnově 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1011 Ruční barevné dotváření maleb historických interiérů scénických staveb, např. kostelů, zámeckých komnat, oltářů, imitací sloupů s perspektivou apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1012 Ruční malířské napodobování všech druhů materiálů, včetně patinování, zhotovování plastických maleb a napodobování architektonických prvků a soch 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1013 Ruční malování všech druhů písma a znaků, patinování štukových ornamentů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1016 Ruční vytváření monumentálních maleb všech druhů, např. horizontů, prospektů, panorámat apod., různými technologiemi na nejrůznějších materiálech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1017 Ruční vytváření složitých figurálních maleb dle vlastní kompozice, barevné vytváření pohádkových a fantastických dekorací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1018 Ruční vytváření výtvarně náročných maleb, litých i strukturálních, špachtlí, domalovávání chybějících částí ornamentů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.1011 Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro provádění slohové i moderní malby interiérů a exteriérů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2011 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro provádění slohové i moderní malby interiérů a exteriérů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.7011 Samostatné zpracování výtvarného záměru pro provádění slohové i moderní malby interiérů a exteriérů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1014 Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce maleb a obrazů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11.A.1015 Ruční provádění velkoplošných maleb dle vícebarevných plakátů nebo barevných fotografií, finální úprava divadelních, filmových a televizních rekvizit, kreslení složitých map a grafů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.F.3011 Příprava surovin, materiálů a nářadí pro provádění slohové i moderní malby interiérů a exteriérů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11._.0001 umělecká malba 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0013 výtvarná kritika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11._.0011 dějiny umění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.