Typ JP ID
Specializace 102596

Instruktor kondičního kickboxu

Instruktor kondičního kickboxu vede lekce skupinových i individuálních cvičení založené na technikách bojových sportů, a to se zaměřením na zvyšování vytrvalosti a síly těla s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Trenér kondičního kickboxu
Nadřízené povolání: Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení
Příbuzné specializace: Instruktor kondiční chůze, Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu, Instruktor indoor cyclingu, Instruktor předsportovní přípravy dětí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice a pohybových dovedností účastníků skupinových lekcí kondičního kickboxu.
 • Sestavení tréninkového plánu lekce individuálního i skupinového cvičení kondičního kickboxu.
 • Vysvětlení a předvedení technik úderů a kopů.
 • Vedení individuální i skupinové lekce kondičního kickboxu s přihlédnutím k pohybovým schopnostem a zdravotním aspektům účastníků.
 • Modifikace tréninkového plánu kondičního kickboxu pro specifické cílové skupiny (děti, senioři).
 • Organizační zajištění vhodného cvičebního prostoru pro lekce kondičního kickboxu.
 • Organizační zajištění vhodných cvičebních pomůcek pro lekce kondičního kickboxu.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

CZ-ISCO

 • 34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
 • 3423 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Základní diagnostika fyzické kondice a pohybových schopností a dovedností cvičících. 7
Propagace pravidelné fyzické aktivity v rámci zásad zdravého životního stylu. 6
Publikační činnosti v rámci propagace životního stylu. 6
Sestavení vhodného programu pro skupinové i individuální lekce kondičního kickboxu. 5
Vedení skupinových i individuálních lekcí kickboxu. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/x1
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sportovní gymnázium 7942K
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxM
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxR
KKOV Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401R

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1117 Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby kondičního kickboxu 3 Nutné
k11.D.6048 Analýza držení těla v postojích i v pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondičního kickboxu 3 Nutné
m31.D.7009 Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce kondičního kickboxu 4 Nutné
m31.C.6017 Vysvětlení a předvedení technik kondičního kickboxu 4 Nutné
m31.E.4087 Vedení skupinových a individuálních lekcí kondičního kickboxu 3 Nutné
m31.D.7022 Modifikace cvičebního programu kondičního kickboxu s využitím základních pomůcek 3 Nutné
m31.D.7021 Modifikace cvičebního programu kondičního kickboxu pro specifické skupiny klientů 3 Nutné
k12.C.1012 Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu 3 Nutné
k11.C.7112 Poskytování první pomoci pro potřeby kondičního kickboxu 3 Nutné
l24.D.1068 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0003 anatomie 3 Nutné
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
k12._.0080 zdravý životní styl 3 Nutné
k11._.0005 fyziologie 3 Nutné
m31._.0012 technika cvičení kickboxu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.