Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101965

Železobetonář

Železobetonář připravuje, ukládá, váže a svařuje betonářskou výztuž a osazuje železobetonové prefabrikované prvky.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba postupu práce, pomůcek, nářadí a technologických podmínek pro provádění železobetonářských prací.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně jejich ukotvení.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných konstrukcí.
 • Svařování výztuže nebo výztužných dílů a prutů.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Opravy poškozených částí železobetonových konstrukcí.
 • Obsluha svařovacího zařízení.

CZ-ISCO

 • 71140 - Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
 • 7114 - Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7114 Betonáři, železobetonáři a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7114

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce 3668H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce 3668E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Železář/železářka (36-062-H)
 • Betonář/betonářka (36-052-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3021 Ruční vázání, sestavování, svařování a ukládání železobetonářských výztuží do forem nebo bednění železobetonářských konstrukcí a do různých stavebních konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3039 Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3037 Montáž prefabrikovaných dílců věžových domů, svařování oceli s různými profily při montáží konstrukcí ze železobetonu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g12.A.4003 Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro dělení, ohýbání a svařování výztuže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4038 Opravy poškozených betonových konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4041 Zesilování konstrukcí z betonu, železového a předpjatého betonu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3197 Sestavování a ukládání výztuže do forem a bednění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1228 Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1162 Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0013 druhy a vlastnosti betonu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0012 železobetonové dílce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0033 technologie betonování 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0034 technologie výroby a montáže železobetonové výztuže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0022 stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Alergická onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.