Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102543

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření za pomoci vycvičeného psa vyhledává, detekuje a označuje akceleranty hoření, které byly zneužity k založení požáru.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Psovod specialista – detekce akcelerantů
Nadřízené povolání: Psovod bezpečnostní služby specialista
Příbuzné specializace: Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Detekce akcelerantů hoření na požářišti metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat nepatrná rezidua hořlavých látek po požáru.
 • Určení a označení místa, kde pes ukazuje nález rezidua akcelerantu hoření.
 • Dokumentace místa nálezu.
 • Odběr nosičů pro laboratorní vyhodnocení.
 • Odběr srovnávacího materiálu.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
 • 3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 092 Kč 53 184 Kč 96 861 Kč 30 754 Kč 39 224 Kč 56 464 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 231 Kč 38 685 Kč 51 530 Kč
Ústecký kraj - - - 29 932 Kč 35 557 Kč 41 949 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 039 Kč 37 434 Kč 54 624 Kč
Zlínský kraj - - - 26 376 Kč 30 457 Kč 38 795 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 974 Kč 36 447 Kč 46 380 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 33 953 Kč 38 052 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti a v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Požární ochrana 39-08-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat 4143M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zootechnika 4103R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chov hospodářských zvířat 4143L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství 4131N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru biologie 1501R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zoologie 1502R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru chemie 1407R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů biologické obory 15xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Psovod/psovodka bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření (68-016-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8116 Vedení evidence související s odběry vzorků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1511 Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.4240 Výcvik psa k ovladatelnosti a poslušnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1721 Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4003 Dokumentování místa nálezu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.A.6001 Odebírání nosičů pro laboratorní vyhodnocení, používání správných postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.E.2100 Vedení psa při práci na požářišti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.4244 Výcvik psa k detekci akcelerantů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.2001 Výběr a použití ochranných oděvů a pomůcek na požářišti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0045 výběr a výcvik psa 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0081 chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0082 chemické látky používané jako akceleranty hoření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.