Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30520

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod zajišťuje technologické postupy na úpravnách pitné vody a čištění odpadních vod.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Vodárenský samostatný technik
Příbuzné specializace: Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod, Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování technologických postupů úpravy vody, technicko-provozní opatření pro uplatňování nových technologií úpravy vody.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a programy kontroly kvality vody jednotlivých úpraven a jejich projednání.
 • Určování technologických postupů čištění odpadních vod, zajišťování technologických změn a stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek provozních procesů čištění OV.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny vody (ÚV) a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Zpracovávání podkladů pro provozní řády provozů úpravy a čištění odpadních vod.
 • Zpracovávání podkladů pro vyjádření k napojení zdrojů znečištění na kanalizaci a ČOV.
 • Zpracovávání podkladů pro odborné posudky na technologii ÚV a ČOV.
 • Zpracování plánu odběru odpadních vod a kalů.
 • Navrhování a zpracovávání plánu rekonstrukcí a oprav technologického zařízení.
 • Kontrola kvality vody na základě výsledků laboratorních analýz.
 • Spolupráce při řešení havarijních situací.
 • Zodpovědnost za realizaci nápravných opatření s cílem přispět ke zvýšení kvality zajišťovaných procesů.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a prognóza vývoje těchto plateb v dalším období.
 • Spolupráce při sestavování plánu spotřeby chemikálií.
 • Zodpovědnost za komplexnost zpracování dat a správnost výstupních dokumentů.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Účast na připomínkových řízení týkajících se norem a legislativních předpisů.
 • Odpovědnost za dodržování pravidel a zásad obsažených v normách řady ISO.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 43 201 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru biochemie a biotechnologie 2810R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.3313 Sledování, posuzování a vyhodnocování technologických údajů úpravny vody a čistírny odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.3317 Kontrola provozně technologické dokumentace na pracovištích úpravny vody a čistírny odpadních vod a zajišťování její aktualizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.8313 Vedení technické dokumentace a evidence o technologických postupech a podmínkách výroby vody na úpravnách vody a o čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.9331 Zpracovávání podkladů pro vyjádření k napojení zdrojů znečištění na kanalizaci a čistírnu odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.4311 Samostatné určování technologických postupů a podmínek výroby vody na úpravnách vody dle standardních postupů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.4331 Samostatné určování technologických postupů a podmínek čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod dle standardních postupů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.3314 Kontrola rozpisu a plnění pracovních úkolů pracovníků úpravny vody, kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.2314 Zpracovávání plánů rekonstrukcí a oprav technologického zařízení čistírny odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.9312 Zpracovávání podkladů pro odborné posudky na technologii čistírny odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.9313 Zpracovávání podkladů pro provozní řády provozů čistírny odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0031 vodárny, úpravny vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0032 měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0033 čištění odpadních vod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0034 plánování a vyhodnocování spotřeby vody 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0002 hygienická ochrana vody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.