Typ JP ID
Povolání 102315

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Samostatný projektant elektroenergetických stanic zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických stanic, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na Stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: distribuce elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Projektant rozvoden, Projektant trafostanic
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Seznámení se zadáním stavby a ověřování si stávajícího výchozího stavu.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapové podklady z GIS zadavatele popř. z katastru a zajištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověřění průchodnosti navrženého umístění s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navržení umístění elektroenergetické stanice, stavební dispozice.
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Projednání umístění elektroenergetické stanice s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadované vybavení stroji, přístroji a zařízeními, jištění, ochrany před úrazem el. proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.
 • Vypracování plánu BOZP.

CZ-ISCO

 • 31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 971 Kč 39 713 Kč 67 770 Kč - - -
Středočeský kraj 28 170 Kč 42 161 Kč 65 228 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 990 Kč 50 597 Kč 67 617 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 986 Kč 36 821 Kč 53 907 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 733 Kč 37 116 Kč 52 804 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 956 Kč 34 367 Kč 59 466 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 924 Kč 39 153 Kč 61 984 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 351 Kč 35 063 Kč 54 242 Kč - - -
Zlínský kraj 24 098 Kč 35 049 Kč 55 707 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 40 555 Kč 34 326 Kč
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 37 842 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Projektování distribučních sloupových a kioskových trafostanic VN/NN včetně územního a stavebního řízení. 7
Projektování odběratelských sloupových a kioskových trafostanic VN/NN včetně územního a stavebního řízení. 7
Projektování rozvoden NN a VN. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642N
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný projektant elektroenergetických stanic (26-040-R)

Legislativní požadavky

 • povinné - Činnosti autorizovaného stavebního projektanta - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 10 – Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0004 pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur 6 Nutné
e81._.0051 prvky, zařízení a systémy automatické regulace 6 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 6 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 Nutné
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 6 Nutné
e82._.0013 trafostanice 6 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 Nutné
i41._.0023 legislativa ve stavebnictví 6 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 6 Nutné
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 6 Nutné
g11._.0095 právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu 6 Nutné
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 6 Nutné
e81._.0008 měřicí a regulační technika 6 Nutné
j22._.0092 geografický informační systém (GIS) 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1804 Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení 6 Nutné
g11.D.1001 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 6 Nutné
e81.D.5210 Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci 6 Nutné
g11.C.2891 Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky 6 Nutné
e82.D.3418 Zajišťování autorského dozoru při realizaci projektových akcí v oblasti energetiky 6 Nutné
g11.C.2096 Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků 6 Nutné
g11.D.5920 Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti 6 Nutné
e81.D.1090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 6 Nutné
j22.B.1003 Ovládání grafických programů 6 Nutné
e81.D.1805 Orientace v problematice ochrany životního prostředí 3 Nutné
e81.D.1092 Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení 6 Nutné
e81.D.1005 Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů 6 Nutné
e81.D.1007 Orientace v předpisech a technických normách 6 Nutné
e81.D.1800 Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice 6 Nutné
e81.C.2002 Zajišťování údajů z katastru nemovitostí 6 Nutné
g11.D.6020 Formulace požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů 6 Nutné
e81.D.4351 Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic 6 Nutné
e81.C.2922 Vyhodnocování a sjednocování požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů elektroenergetických stanic 6 Nutné
e81.D.7573 Provádění prací stavební předprojektové přípravy elektroenergetických stanic např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu 6 Nutné
e81.D.3427 Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic 6 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.