Typ JP ID
Povolání 30816

Kormidelník

Kormidelník je oprávněn kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: vodní doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výpomoc při uvazování jiného plavidla.
 • Příjem a předávání bezposádkových plavidel včetně vedení předepsané evidence plavidla, nákladu, inventáře.
 • Zodpovědnost za údržbu plavidla, i za pořádek a čistotu na plavidle.
 • Kontrola palubních zařízení.
 • Zastupování velitele plavidla, zajišťování služby u kormidla.
 • Zajišťování palubních prací, např. vyvazování plavidel, příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan, mytí, čištění, údržba a konzervace plavidla, obsluha palubních mechanizmů.
 • Spolupráce při opravách strojního zařízení.
 • Zodpovědnost za řádné uložení a stav palubního inventáře a provozních materiálů a za provozuschopný stav všech palubních zařízení na plavidle.
 • Provádění nejnáročnějších lodnických prací při manévrech plavidla, včetně obsluhy vlečného zařízení.

CZ-ISCO

 • 83509 - Ostatní pracovníci lodní posádky
 • 8350 - Pracovníci lodní posádky

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kormidelnické práce s oprávněním samostatného řízení plavidel bez vlastního strojního pohonu na veškerých vodních cestách. 6
Příjem a předávání bezposádkových plavidel včetně vedení předepsané evidence plavidla, nákladu, inventáře. 6
Řízení nakládky a vykládky zboží z a do plavidla - odborné a bezpečné uložení zboží v nákladním prostoru. 6
Zabezpečování komplexní péče o plavidlo. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lodník 23-65-H/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24.D.1011 Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel 3 Výhodné
h24.D.1021 Orientace v dokladech zásilek přepravovaných lodní dopravou 3 Výhodné
h24.A.4020 Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech 3 Nutné
h24.B.6012 Vedení malého plavidla 3 Výhodné
h24.D.3911 Kontrola připravenosti plavidla k říční plavbě, kontrola bezpečnosti cestujících, kontrola přepravovaného zboží a záchranného a protipožárního vybavení 3 Nutné
h24.D.3999 Orientace ve světelné a zvukové signalizaci v lodní dopravě 3 Nutné
h24.B.6031 Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla 3 Nutné
h24.B.6015 Kormidlování plavidla s vlastní strojním pohonem 3 Výhodné
h24.A.6011 Vyvazování plavidel, příprava kotev a zaplétání lan na plavidle 3 Nutné
h24.D.3932 Kontrola palubních zařízení 3 Nutné
h24.C.2021 Přijímání a předávání nákladu přepravovaného na plavidlu 3 Nutné
h24.A.4001 Ošetřování a údržba plavidel 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h24._.0001 předpisy a pravidla pro říční dopravu a říční obchod 3 Nutné
h24._.0002 činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka plavidla 3 Nutné
h24._.0065 pravidla pro vydávání a interpretaci vizuálních a sluchových signálů v lodní dopravě 3 Nutné
h24._.0071 pravidla a postupy pro nakládku, vykládku a manipulaci s přepravovaným zbožím v přístavech 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.