Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30009

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky provádí vzdělávací a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Teacher, Pedagog, Učitel, Lektor cizího jazyka
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí, dovedností a schopnosti porozumění mluvenému i psanému textu v cizím jazyce, vedení výukových lekcí, přednášení učební látky při výuce cizích jazyků.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, popřípadě tvorba a průběžná aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a poskytování konzultací žákům.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky - příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení jazykových kursů a přípravných kursů ke státním jazykovým zkouškám.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.

CZ-ISCO

 • 23530 - Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách
 • 2353 - Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů filologické vědy 73xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.D.2211 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2212 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6211 Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6311 Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6312 Ústní zkoušení žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6321 Příprava písemných prací žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6322 Opravování a hodnocení písemných prací žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6216 Řízení osvojování cizího jazyka 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6316 Procvičování konverzačních a gramatických vazeb v cizím jazyku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6412 Řízení cizojazyčné konverzace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0051 výuka jazyků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.