Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6992

Urbanista

Urbanista navrhuje koncepce prostorových, funkčních a architektonických vazeb v krajině a obci a projektuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Town planner, Architekt územního plánování, Sídelní architekt
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Příbuzné specializace: Scénárista výstav, Zahradní a krajinný architekt, Interiérový architekt, Architekt,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrhy a grafické zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Návrhy a grafické zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně jejich grafických znázornění.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Spolupráce s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti prostorového, funkčního a architektonického uspořádání území.

CZ-ISCO

 • 21640 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
 • 2164 - Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování http://data.europa.eu/esco/isco/C2164

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Autorizace autorizovaného architekta ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 – 6

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14.D.2312 Zpracovávání regulačních plánů, urbanistických řešení zástavby a územních plánů obcí nebo spolupráce na jejich tvorbě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2313 Zpracovávání územně plánovacích podkladů pro urbanistické studie, územní generel a územní prognózu v intencích požadavků pořizovatele nebo spolupráce na jejich tvorbě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2314 Zpracovávání územních plánů velkých územních celků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.C.2311 Projednávání návrhů a plánů urbanistických řešení zástavby, územních plánů obcí a funkčních vazeb v krajině a obcích s účastníky územního řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.Z.1311 Řízení týmu odborníků, řešícího soustavně a komplexně funkční využití území ve smyslu stavebního zákona 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2311 Zpracovávání návrhů konceptů územních plánů, spolupráce s pořizovatelem na vytváření územně technických podkladů a územně plánovací dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7572 Projektování rozsáhlých změn a rekonstrukcí provozů a projektů při rozšiřování a změnách průmyslových výrob, občanských a bytových výstaveb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2316 Zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně jejich grafických znázornění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.C.0001 Konzultační a poradenská činnost v oblasti urbanismu, urbanistického projektování a územního plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.C.0002 Konzultační a poradenská činnost v oboru funkčního a estetického formování prostorů sídel a krajiny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14._.0011 krajinná architektura a plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
g14._.0031 urbanismus 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11._.0015 estetika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0015 správní právo, správní řád 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0031 posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0001 stavební architektura 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
g14._.0032 městské a územní plánování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0004 pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0023 legislativa ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 0
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.