Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102785

Chemicko-farmaceutický operátor

Chemicko-farmaceutický operátor připravuje, zajišťuje a provádí výrobní a kontrolní operace podle předpisové dokumentace a při důsledném dodržování zásad výrobní praxe.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Chemicko-farmaceutický technik
Příbuzné specializace: Chemicko-farmaceutický technolog, Chemicko-farmaceutický analytik, Chemicko-farmaceutický mistr, Chemicko-farmaceutický plánovač
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů pro chemicko-farmaceutické procesy.
 • Zajišťování pohybu materiálu mezi výrobními fázemi.
 • Organizování výrobních operací podle plánů výroby a zásad správné výrobní praxe.
 • Řízení chemickofarmaceutických procesů podle předpisové dokumentace.
 • Kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací v provozních laboratořích podle předpisové dokumentace.
 • Odstraňování běžných závad na výrobních zařízeních.
 • Monitorování kvality výrobního prostředí a kvality pomocných systémů.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací a environmentu podle předpisové dokumentace.
 • Zajištění bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace.
 • Vedení záznamové dokumentace podle předpisové dokumentace.

CZ-ISCO

 • 32130 - Farmaceutičtí asistenti
 • 3213 - Farmaceutičtí asistenti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Farmaceutičtí asistenti (CZ-ISCO 3213)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 33 249 Kč 40 092 Kč 49 076 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 792 Kč 29 488 Kč 42 707 Kč - - -
Karlovarský kraj 31 721 Kč 39 472 Kč 48 816 Kč - - -
Ústecký kraj 21 811 Kč 29 942 Kč 39 191 Kč - - -
Liberecký kraj 33 502 Kč 40 497 Kč 50 560 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 428 Kč 28 070 Kč 37 965 Kč - - -
Pardubický kraj 26 993 Kč 33 047 Kč 42 291 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 707 Kč 35 219 Kč 42 725 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 34 197 Kč 38 339 Kč 44 954 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3213 Farmaceutičtí asistenti 29 988 Kč 44 299 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3213 Farmaceutičtí asistenti http://data.europa.eu/esco/isco/C3213

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemicko-farmaceutický operátor / chemicko-farmaceutická operátorka (28-065-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e53.D.0001 Orientace v zásadách správné výrobní praxe a farmaceutickém systému jakosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.Z.0001 Řízení farmaceutických procesů, výrobních zařízení, kvalifikace a kalibrace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0002 Provádění průběžných výrobních kontrol ve farmaceutické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0003 Dodržování zásad práce s účinnými léčivými látkami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0004 Dodržování hygienických zásad ve farmaceutické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0005 Aseptická práce a sterilizace ve výrobě sterilních léčivých přípravků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0006 Výroba nesterilních léčivých přípravků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0007 Určování čistých a definovaných prostor v chemicko-farmaceutické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.A.0001 Příprava farmaceuticky čistých vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53.D.0008 Práce s předpisovou a záznamovou dokumentací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k17._.0023 farmaceutická technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j16._.0002 mikrobiologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.