Typ JP ID
Specializace 101852

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač vytváří i aplikuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v kožedělné výrobě a zajišťuje její materiálovou přípravu.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba koženého zboží a galanterie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Manager výroby, Dodavatel komponentů
Nadřízené povolání: Kožařský technik
Příbuzné specializace: Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, Kožařský technik mistr, Kožařský technik technolog výroby obuvi, Kožařský technik technolog, Kožařský technik designér a modelář, Kožařský technik kontrolor kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů, časových studií, včetně jejich vyhodnocování.
 • Tvorba, uplatňování a projednávání norem spotřeby práce.
 • Sledování norem a hodnocení úrovně spotřeby práce.
 • Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Zajišťování materiálové přípravy výroby dle stanovených pokynů.
 • Spolupráce na kalkulaci spotřeby polotovarů a materiálu, na zpracování materiálových listů a objednávek polotovarů a materiálu.
 • Kontrola kvality a množství nakoupeného materiálu, kontrola spotřeby materiálu.
 • Vypracování a vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 421 Kč 36 676 Kč 60 154 Kč 23 133 Kč 27 673 Kč 48 205 Kč
Středočeský kraj 26 781 Kč 36 952 Kč 63 788 Kč 23 448 Kč 29 202 Kč 39 881 Kč
Jihočeský kraj - - - 22 041 Kč 28 213 Kč 40 184 Kč
Plzeňský kraj 25 529 Kč 37 479 Kč 57 313 Kč 26 459 Kč 33 362 Kč 44 993 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 788 Kč 33 788 Kč 42 646 Kč
Ústecký kraj 26 281 Kč 38 338 Kč 70 026 Kč 24 147 Kč 33 492 Kč 41 627 Kč
Liberecký kraj 25 179 Kč 37 438 Kč 64 666 Kč 26 750 Kč 32 226 Kč 45 073 Kč
Královéhradecký kraj 24 792 Kč 35 164 Kč 51 130 Kč 23 456 Kč 29 988 Kč 41 144 Kč
Pardubický kraj - - - 23 249 Kč 30 762 Kč 42 124 Kč
Kraj Vysočina 21 343 Kč 36 550 Kč 57 822 Kč 22 867 Kč 30 584 Kč 43 935 Kč
Jihomoravský kraj 12 200 Kč 29 312 Kč 48 960 Kč 22 836 Kč 30 502 Kč 39 977 Kč
Olomoucký kraj 22 204 Kč 32 883 Kč 46 041 Kč 25 802 Kč 32 854 Kč 42 872 Kč
Zlínský kraj - - - 19 977 Kč 25 118 Kč 34 459 Kč
Moravskoslezský kraj 23 570 Kč 33 662 Kč 59 964 Kč 25 987 Kč 34 078 Kč 40 188 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 34 822 Kč 32 005 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 38 818 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Samostatné vypracování norem spotřeby práce. 8
Vyhodnocování měření a časových studií v procesu výroby. 8
Vypracování racionalizačních opatření. 7
Příprava podkladů pro normativy spotřeby práce, pro stanovování kapacitní průchodnosti dílen, norem obsluhy a početních stavů. 7
Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce. 7
Výpočet norem spotřeby práce na základě časových studií a sborníků norem. 7
Nákup materiálů a polotovarů. 7
Spolupráce na vypracování kalkulace spotřeby polotovarů a materiálu. 7
Zajišťování materiálové přípravy výroby ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 32xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 32xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxM
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0045 technologie výroby galanterního (koženého) zboží 4 Výhodné
e23._.0001 technické kreslení v obuvnictví a zpracování usní 4 Výhodné
e24._.0042 technologie koželužského zpracování kůže 4 Výhodné
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 4 Výhodné
e23._.0099 ekonomika a řízení kožedělné a obuvnické výroby 4 Výhodné
e23._.0051 technologie výroby usňové obuvi 4 Nutné
e23._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnictví a zpracování usní 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24.D.8210 Vedení technické dokumentace kožedělné výroby 4 Nutné
e24.D.6210 Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě 4 Nutné
e24.D.2110 Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu 4 Nutné
e24.D.2310 Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby 4 Nutné
e24.D.4210 Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě 4 Nutné
e24.D.5110 Výpočty norem a normativů v kožedělné výrobě 4 Nutné
e24.D.8810 Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě 4 Nutné
e24.D.1005 Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě 4 Nutné
e23.D.3903 Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi 4 Nutné