Typ JP ID
Specializace 30907

Pracovník jakosti v textilní výrobě

Pracovník jakosti v textilní výrobě zajišťuje a v případě potřeby organizuje procesy popsané v systému řízení jakosti.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na udržování systému řízení jakosti.
 • Podíl na řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, výrobních procesů a výstupů.
 • Zajišťování aktualizace technických norem a normativů.
 • Vypracovávání kvalitativních posudků a hodnocení.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
 • 7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (CZ-ISCO 7543)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 638 Kč 36 489 Kč 55 502 Kč - - -
Středočeský kraj 23 397 Kč 36 371 Kč 55 253 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 414 Kč 31 471 Kč 44 352 Kč - - -
Ústecký kraj 22 652 Kč 32 806 Kč 48 309 Kč - - -
Liberecký kraj 23 337 Kč 34 814 Kč 44 357 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 933 Kč 31 503 Kč 59 428 Kč - - -
Pardubický kraj 24 617 Kč 30 230 Kč 39 575 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 469 Kč 29 909 Kč 40 231 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 697 Kč 27 215 Kč 36 057 Kč - - -
Zlínský kraj 21 212 Kč 29 558 Kč 36 961 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 679 Kč 33 658 Kč 43 486 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 31 708 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola atestů od dodavatelů a jejich porovnávání s vlastními zkouškami. 4
Kontrola správného třídění a uložení dodávek a výrobků ve skladech. 4
Kontrola stanovení sledovaných hodnot. 4
Podíl na aktualizaci příruček kvality. 4
Prověřování a vyhodnocování prvků systému jakosti (postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů). 4
Stanovování operativních metod a činností používaných ke splnění požadavků na jakost. 4
Zajišťování plánů a provádění jiných činností nutných pro dosahování stanovených nebo sjednaných požadavků na jakost textilních výrobků. 4
Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli, včetně kontroly a dozoru. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví 31xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxH

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.Z.2540 Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v textilní výrobě 3 Nutné
e21.Z.2530 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v textilní výrobě 3 Nutné
e21.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality textilních výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 3 Nutné
e21.D.1110 Orientace v normách jakosti a kvality v textilní výrobě 3 Nutné
e21.D.2540 Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakost a přejímacích podmínek v textilní výrobě 3 Nutné
e21.D.2521 Spolupráce na zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v textilní výrobě 3 Nutné
e21.Z.2519 Zajišťování systémů řízení jakosti v organizaci textilní výroby 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 3 Nutné
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 3 Nutné
e21._.0098 ekonomika a řízení textilní výroby 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.