Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30651

Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 34122 - Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)
  • 3412 - Odborní pracovníci v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v sociální oblasti (CZ-ISCO 3412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 33 698 Kč 42 153 Kč 52 403 Kč
Středočeský kraj - - - 29 512 Kč 36 436 Kč 46 826 Kč
Jihočeský kraj 23 915 Kč 27 168 Kč 40 588 Kč 28 626 Kč 36 470 Kč 45 778 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 491 Kč 37 467 Kč 50 848 Kč
Karlovarský kraj - - - 31 514 Kč 37 063 Kč 42 295 Kč
Ústecký kraj 29 882 Kč 38 784 Kč 45 904 Kč 26 026 Kč 35 236 Kč 44 569 Kč
Liberecký kraj - - - 28 536 Kč 35 690 Kč 44 942 Kč
Královéhradecký kraj - - - 28 746 Kč 36 091 Kč 43 782 Kč
Pardubický kraj 28 030 Kč 29 410 Kč 35 082 Kč 27 615 Kč 34 190 Kč 42 449 Kč
Kraj Vysočina 30 388 Kč 34 316 Kč 43 474 Kč 28 672 Kč 34 952 Kč 44 259 Kč
Jihomoravský kraj 26 289 Kč 31 911 Kč 40 630 Kč 29 822 Kč 37 120 Kč 45 792 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 500 Kč 36 763 Kč 47 274 Kč
Zlínský kraj 16 946 Kč 34 771 Kč 38 449 Kč 27 952 Kč 35 273 Kč 43 494 Kč
Moravskoslezský kraj 21 168 Kč 33 178 Kč 38 502 Kč 29 132 Kč 37 107 Kč 46 565 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3412 Odborní pracovníci v sociální oblasti 31 932 Kč 36 811 Kč
34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené) - 38 926 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce http://data.europa.eu/esco/isco/C3412

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/xx
KKOVTypeEnum.2 Zdravotně-sociální pracovník 5345R031

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22.D.0003 Provádění sociální prevence včetně depistážní činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.0004 Provádění sociálního šetření u pacientů a posouzení životní situace pacientů ve vztahu k onemocněním a jeho následkům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.0002 Sestavování plánu psychosociální intervence do životní situace pacienta a jeho realizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.0003 Zajišťování sociálněprávního poradenství ve vztahu k onemocnění a jeho následkům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.0002 Zajišťování integrace pacientů do společenského prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.0001 Vykonávání činností při přípravě a organizaci rekondičních pobytů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0020 Vykonávání činností při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.0001 Provádění poradenství v sociální oblasti v případě úmrtí pacientů, včetně zajištění záležitostí spojených s úmrtím u osamělých zemřelých pacientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0005 Komunikace s problémovými a agresivními pacienty 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0001 Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22._.0001 sociální práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0012 poradenství a možnosti a postupy pomoci pro občany v nepříznivé nebo krizové sociální situaci (krizová intervence) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0035 ošetřovatelská péče o jedince všech věkových skupin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0036 psychologie v ošetřovatelské péči 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.