Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30012

Učitel prvního stupně základní školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Pedagog, Učitel, Primary School Teacher, Teacher of the first stage of basic school
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků prvního stupně základní školy v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro první stupeň základní školy.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, vedení dokumentace o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

CZ-ISCO

 • 23522 - Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2352 - Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru učitelství pro základní školy 7503T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pedagogika 7501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.Z.5231 Spolupráce s výchovným poradcem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.Z.5221 Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6212 Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2211 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2212 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.7211 Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6211 Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6221 Motivování k zájmu o učivo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6311 Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6312 Ústní zkoušení žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6321 Příprava písemných prací žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6322 Opravování a hodnocení písemných prací žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6411 Řízení diskuzí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6511 Řešení kázeňských přestupků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6521 Vykonávání služeb v rámci provozu školy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6911 Třídnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6218 Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0011 specifika vzdělávání dětí na 1.stupni základní školy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0012 vzdělávání a výchova v základním školství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0014 výuka všeobecně vzdělávacích disciplin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0022 řešení studijních problémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0061 výchova a vzdělávání zvlášť nadaných dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0066 integrace postižených dětí mezi děti nepostižené 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0067 vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.