Typ JP ID
Povolání 168

Strojvedoucí

Strojvedoucí řídí hnací vozidlo na železničních tratích ČD nebo na podnikových a závodových tratích a vlečkách.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Strojvůdce, Engine-driver, Locoman
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení, obsluha a údržba lokomotivy nebo motorového vozu na železničních tratích, podnikových a závodových tratích a vlečkách.
 • Zajišťování odbavení cestujících.
 • Řízení činnosti vlakového doprovodu.
 • Provádění pravidelných školení včetně přezkušování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 83112 - Strojvedoucí lokomotiv, vlaků
 • 83119 - Ostatní strojvedoucí
 • 8311 - Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků (CZ-ISCO 8311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 39 439 Kč 46 977 Kč 55 179 Kč - - -
Středočeský kraj 37 879 Kč 43 644 Kč 50 653 Kč - - -
Jihočeský kraj 37 420 Kč 43 676 Kč 52 327 Kč - - -
Plzeňský kraj 37 386 Kč 44 205 Kč 50 483 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 083 Kč 40 693 Kč 48 968 Kč - - -
Ústecký kraj 31 875 Kč 41 292 Kč 50 671 Kč - - -
Liberecký kraj 38 188 Kč 43 777 Kč 48 813 Kč - - -
Královéhradecký kraj 38 018 Kč 42 593 Kč 48 187 Kč - - -
Pardubický kraj 36 484 Kč 43 014 Kč 49 298 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 120 Kč 42 514 Kč 47 184 Kč - - -
Jihomoravský kraj 35 277 Kč 42 733 Kč 48 383 Kč - - -
Olomoucký kraj 30 890 Kč 41 918 Kč 46 844 Kč - - -
Zlínský kraj 29 330 Kč 41 812 Kč 47 719 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 34 194 Kč 41 316 Kč 48 238 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků 44 824 Kč -
83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků 44 969 Kč -
83119 Ostatní strojvedoucí 37 389 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Specializované, vysoce odborné činnosti (spojené s nejvyšší neuropsychickou zátěží) při řízení a obsluze hnacích vozů řady 680 nebo při převažující práci v traťové službě při řízení a obsluze hnacích vozů u vlaků kategorie SC,EC,IC,Rn,Nex, (u kterých je realizován výkon práce na území cizího státu a je vyžadována znalost cizího jazyka a předpisů příslušného cizího železničního podniku v požadovaném rozsahu). 11
Vysoce odborné práce při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozů vlaků osobní a nákladní dopravy při převažující práci v traťové službě (včetně výkonu práce na tratích cizího státu, kde není vyžadována znalost cizího jazyka). 10
Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozů při převažující práci u posunu na kolejištích, kolejích, které jsou ve správě ČD a.s. (ve staniční službě, v obvodu depa kolejových vozidel). 9
Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozů při převažující práci u posunu na kolejištích, kolejích které nejsou ve správě ČD a.s. 8
Řízení, obsluha a údržba hnacích vozů nákladních vlaků se soustavným zajížděním na vybrané tratě ČD. 8
Provádění pravidelných technických školení strojvedoucích, včetně přezkušování, udělování autorizačních osvědčení k řízení lokomotiv mimo ČD., a.s. (strojvedoucí-instruktor). 7
Řízení, obsluha a údržba hnacích vozů nákladních vlaků vedených po vybraných tratích ČD nebo vybraných tratích mimo ČD. 7
Příprava k samostatnému výkonu činnosti strojvedoucího hnacích vozidel. 6
Řízení a údržba hnacích vozidel (mimo ČD) nad 35 t hmotnosti v technologické kolejové dopravě v přísunu, odsunu materiálu a zboží, navazující časově a bezprostředně na výrobní proces při obratu více než 100 vozových jednotek na hnací vozidlo za 24 hodin v průměru kalendářního roku. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost k řízení drážního vozidla podle vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.1011 Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel 4 Nutné
h22.D.1001 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 4 Nutné
h22.D.1003 Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel 4 Nutné
h22.D.8043 Vedení vlakové dokumentace při vedení vlaků bez vlakové čety 4 Nutné
h22.A.6011 Provádění posunu 4 Nutné
h22.B.6001 Řízení elektrických a motorových hnacích vozidel na železnici 4 Nutné
h22.B.4017 Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v železniční stanici 4 Nutné
h22.A.4011 Ošetřování a údržba elektrických a motorových hnacích vozidel i motorových hnacích vozidel na železnici 4 Nutné
e81.A.4001 Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 4 Výhodné
h22.D.5001 Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy 4 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 4 Nutné
h22._.0003 podmínky přepravy osob a nákladu na železnici 4 Nutné
h22._.0004 dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice) 4 Nutné
h22._.0012 pravidla řízení a údržby elektrického hnacího vozidla na celostátní či regionální dráze 4 Nutné
h22._.0017 pravidla řízení a údržby motorového hnacího vozidla na celostátní či regionální dráze 4 Nutné
h22._.0023 zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě 4 Nutné
h22._.0025 železniční posun 4 Nutné
h22._.0026 výpočty jízdného, tarifů, slev, apod. 4 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 4 Nutné
e74._.0016 části kolejových vozidel 4 Nutné
e74._.0075 technologie oprav a seřizování kolejových vozidel 4 Výhodné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.