Typ JP ID
Specializace 7562

Pracovník vnitřní poštovní služby II

Pracovník vnitřní poštovní služby II zabezpečuje činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Operátor poštovního provozu
Příbuzné specializace: Pracovník poštovní přepážky, Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepravy I
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího na poštu a odcházejícího z pošty.
 • Příprava dokladů pro doručovatele.
 • Třídění zásilek.
 • Práce v poštovní úložně - zpracování a evidence nedoručitelných zásilek.
 • Předávání zásilek do poštovní přepravy.
 • Řešení nepravidelnosti a závad.

CZ-ISCO

 • 44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby
 • 4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) (CZ-ISCO 4412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 630 Kč 25 567 Kč 33 258 Kč 19 766 Kč 27 816 Kč 39 495 Kč
Středočeský kraj 18 932 Kč 20 887 Kč 26 384 Kč - - -
Jihočeský kraj 18 398 Kč 20 059 Kč 24 831 Kč - - -
Plzeňský kraj 19 080 Kč 21 081 Kč 26 959 Kč - - -
Karlovarský kraj 18 909 Kč 20 798 Kč 24 122 Kč - - -
Ústecký kraj 18 324 Kč 20 511 Kč 25 225 Kč - - -
Liberecký kraj 18 676 Kč 20 215 Kč 23 379 Kč - - -
Královéhradecký kraj 19 118 Kč 20 533 Kč 23 703 Kč - - -
Pardubický kraj 18 786 Kč 21 113 Kč 26 194 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 634 Kč 21 782 Kč 27 679 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 102 Kč 20 905 Kč 25 429 Kč - - -
Zlínský kraj 18 088 Kč 19 985 Kč 23 478 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 18 760 Kč 20 587 Kč 25 318 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 22 946 Kč 26 084 Kč
44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby 23 198 Kč 26 774 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příjem poštovních zásilek na poštu a jejich výprava z pošty. 3
Zpracování provozních dokladů. 3
Třídění zásilek a jejich příprava na doručení. 3
Třídění zásilek a jejich výprava do přepravní sítě. 3
Příprava dokladů pro doručovatele na pochůzku. 3
Zpracování a evidence zásilek v poštovní úložně. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru manipulant poštovního provozu a přepravy 3751H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxJ
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník vnitřní poštovní služby II (37-020-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 3 Nutné
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 3 Nutné
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 3 Nutné
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 3 Nutné
h26._.0031 spojový zeměpis 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.D.3902 Kontrola dokladů u poštovních zásilek 3 Nutné
h26.D.8901 Třídění listovních a balíkových zásilek 3 Nutné
h26.D.8032 Zpracování provozních dokladů 3 Nutné
h26.D.1007 Orientace v provozních předpisech a technologických postupech 3 Nutné
h26.A.6033 Zpracování poštovních zásilek, příjem zásilek na poštu a výprava do přepravní sítě 3 Nutné
h26.D.8022 Evidence a zpracování zásilek v poštovní úložně 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.