Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103297

Dispečer rozvodné elektrické soustavy

Dispečer rozvodné elektrické soustavy řídí provoz svěřené části distribuční elektrické soustavy v reálném čase.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: distribuce elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Dispečer rozvodu elektrické energie, Koordinátor provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Operativní (dispečerské) řízení provozu svěřené části distribuční soustavy VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí) v reálném čase.
 • Zajišťování činnosti dle energetického zákona, dispečerského řádu a provozních instrukcí.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování standardů nebo sjednaných parametrů.
 • Provozní manipulace ve svěřené části distribuční soustavy.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových osádek.
 • Provádění opatření při stavech nouze a mimořádných stavech svěřené části distribuční soustavy.
 • Realizace činností spojených s obsluhou automatizačních prvků a systémů smart grid.
 • Komunikace s organizacemi, samostatnými právními subjekty a orgány státní správy
 • Vedení příslušných záznamů.

CZ-ISCO

 • 31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 169 Kč 48 262 Kč 75 449 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 969 Kč 56 287 Kč 74 840 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 385 Kč 40 509 Kč 58 699 Kč - - -
Ústecký kraj 21 428 Kč 45 942 Kč 65 635 Kč - - -
Liberecký kraj 33 314 Kč 53 945 Kč 70 726 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 898 Kč 39 678 Kč 68 720 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 687 Kč 46 943 Kč 68 527 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 852 Kč 43 413 Kč 66 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 609 Kč 40 270 Kč 69 118 Kč - - -
Zlínský kraj 26 677 Kč 40 986 Kč 65 056 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 631 Kč 43 070 Kč 64 208 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 44 996 Kč 38 776 Kč
31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 49 445 Kč 43 396 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3113 Elektrotechnici (kromě řídicích a navigačních zařízení letového provozu) a technici energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C3113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.B.3014 Řízení výkonu výrob energií s ohledem na požadovaný či sjednaný odběr 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.C.2211 Řízení zásahů poruchových čet při poruchách energetických zařízení, provádění opatření při mimořádných stavech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.1911 Operativní (dispečerské) řízení provozu energetických (elektřina, plyn, teplo) zařízení a sítí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.2852 Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.3778 Kontrola dodávek energií při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů a rozhodování o potřebných zásazích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.8093 Shromažďování a distribuce informací k řízení energetických výrob, k provozu energetických soustav nebo pro odběratele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.8212 Vedení technické a provozní dokumentace související s dodávkami energií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0078 systémy a standardy jakosti a kvality v energetice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.