Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30978

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Manažer jakosti, Manažer kvality, Quality Manager, Pracovník řízení jakosti, Analytik, Samostatný odborný pracovník – analytik, Chemický analytik
Nadřízené povolání: Chemický technik
Příbuzné specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik mistr, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole chemického procesu.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů chemického procesu.
 • Operativní řízení jakosti chemické výroby, kontrola dodržování norem a spolupráce při reklamačních řízeních.
 • Vzorkování jednotlivých druhů matric a uchovávání vzorků na základě obecně platných postupů.
 • Sestavování plánu vzorkování.
 • Vypracovávání metod a postupů jednoduché nebo opakované úpravy vzorků jednotlivých matric před zkouškou na základě teoretických poznatků nebo technické dokumentace.
 • Provádění složitého postupu úpravy vzorků před zkouškou podle zadané dokumentace standardních operačních postupů.
 • Vypracovávání zkušebního postupu a metody jednoduchých fyzikálně-chemických zkoušek na základě teoretických poznatků nebo technické dokumentace.
 • Samostatné provádění složitějšího zkušebního postupu zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů.
 • Provádění složitého zkušebního postupu zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů a pod odborným vedením.
 • Vypracovávání jednoduchých validačních programů vzorkování vč. uchovávání vzorků a jednoduchých nebo opakovaných fyzikálně-chemických zkoušek, jejich provádění a vyhodnocování.
 • Provádění validace složitých postupů fyzikálně-chemických zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

CZ-ISCO

 • 31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 32 803 Kč 36 976 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik analytik / chemická technička analytička (28-034-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.8024 Vypracovávání revizních zpráv, protokolů a záznamů o revizích v chemické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.2017 Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2047 Navrhování metod a postupů při odběru vzorků a fyzikálně chemických zkouškách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.6014 Vyhodnocování získaných výsledků fyzikálně chemických zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.4009 Validování metod a postupů fyzikálně chemických zkoušek a odběrů vzorků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.8030 Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.4010 Aplikování dokumentace standardních postupů na konkrétní zkoušky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1091 Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám v chemii 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0001 anorganická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0031 chemická metrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0012 technologie výroby a zpracování chemických vláken 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0014 technologie výroby tuků a kosmetiky 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0016 technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e51._.0017 technologie zpracování ropy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0005 základy koncových technologií na ochranu životního prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e51._.0004 technologie výroby výbušin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0003 gumárenské suroviny 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0097 legislativa související s chemickou výrobou 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0006 validační programy pro statistické zpracování analytických dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0040 chemické a fyzikálně chemické metody zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.