Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 67 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Vedoucí útvaru speciálního poradenství,  Vedoucí odboru služeb zaměstnanosti,  Vedoucí útvaru poradenství pro zprostředkování,  Vedoucí útvaru evidence a podpor v nezaměstnanosti,  Vedoucí útvaru trhu práce,  Vedoucí útvaru implementace ESF,  Vedoucí útvaru kontroly (kontrolně právního),  Vedoucí útvaru státní sociální podpory,  Vedoucí ekonomického útvaru,  Vedoucí kanceláře úřadu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30167

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti řídí jednotlivé obory služeb úřadu práce, spolupracuje se zaměstnavateli, institucemi státní správy a samosprávy při řešení nezaměstnanosti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní usměrňování aplikace Národního akčního plánu zaměstnanosti ve zprostředkovatelské a poradenské praxi oborů služby úřadu práce.
 • Koordinace činností v rámci jednotlivých úseků služeb zaměstnanosti při realizaci opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání a poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace.
 • Rozvíjení a usměrňování spolupráce úřadu práce se zaměstnavateli, orgány státní správy a samosprávy při řešení problémů nezaměstnanosti obyvatel regionu.
 • Tvorba, koordinace řízení a metodická podpora projektů RLZ.
 • Řízení prací v oblasti monitorování trhu práce, statistického zpracování údajů, jejich prezentace a prognózování vývoje stavu nezaměstnanosti v regionu.
 • Kontrola dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů, následná veřejnosprávní kontrola u příjemců veřejné finanční podpory.
 • Uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce KKOV 6731T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202T vhodná
Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda KKOV 6805T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy KKOV 67xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola naplňování akčního plánu zaměstnanosti a nástrojů APZ v práci podřízeného útvaru
Orientace v systému ISTP
Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce
Orientace v systému OK práce
Zpracovávání návrhů strategie APZ
Aplikace Národního akčního plánu zaměstnanosti a nástrojů APZ do náplně práce a do pracovních postupů v podřízeném útvaru
Řízení poradenských a zprostředkovatelských služeb klientům
Koordinace činností v podřízeném útvaru s ostatními útvary úřadu práce při realizaci opatření APZ
Řízení zpracování a analýz dat týkajících se trhu práce a realizace APZ
Řízení a metodická podpora projektů RLZ
Organizování regionální spolupráce orgánů státní správy a samosprávy s podnikatelskou sférou při vytváření pracovních příležitostí
Řízení administrativních a správních postupů ve službách zaměstnanosti
Řízení procesu výběrových řízení na projekty ESF
Koordinace činnosti týmů podílejících se na tvorbě, realizaci a sledování průběhu projektů ESF

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zákon o zaměstnanosti
národní akční plán zaměstnanosti
metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství
metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství
etika poradenství
metody a postupy zprostředkování práce
kvalifikační a další požadavky povolání a pracovišť
trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování
základy pracovního práva, zákoník práce
další profesní vzdělávání, akreditace, certifikace, zákonem předepsané zkoušky
podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování uchazečů o zaměstnání do/z evidence
údaje o uchazeči o zaměstnání, obsah evidenční karty uchazeče
údaje o volných pracovních místech, jejich vztah ke kvalifikaci uchazeče
legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji
nástroje APZ, podmínky a pravidla pro jejich aplikaci
podmínky a postupy správního řízení pro přiznávání, odnímání, zastavení nebo vrácení výplaty dávek podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
pravidla a postupy pro provádění kontroly v oblasti podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci uchazečů o práci
pravidla a postupy pro provádění kontroly v oblasti hospodaření s finančními prostředky pro APZ
integrovaný systém typových pozic
informační agendové systémy
systém EURES
atlas školství
databáze dalšího vzdělávání DAT
evropské strukturální fondy, pravidla pro jejich využívání v podmínkách úřadů práce
evropské strukturální fondy, pravidla pro výběrová řízení, rozpočtová pravidla a potřebná administrativa
školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 403 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 473 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 283 Kč do 37 517 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti ekonomie (CZ-ISCO 2631)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 643 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 474 Kč do 90 260 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 742 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 792 Kč do 66 590 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek (CZ-ISCO 3353)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 251 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 742 Kč do 45 633 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti podnikové ekonomie (CZ-ISCO 26312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 678 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 474 Kč do 90 177 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 826 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 147 Kč do 65 727 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní zprostředkovatelé práce (CZ-ISCO 33331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 883 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 035 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Odborní pracovníci evidence a podpory (CZ-ISCO 33333)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 666 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 390 Kč do 36 412 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti (CZ-ISCO 33336)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 940 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 835 Kč do 39 172 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.