Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný stavební technik samosprávy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

31 000 Kč - 52 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Úředník,  Investiční referent samosprávy,  Administrativní pracovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30326

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný stavební technik samosprávy zajišťuje dílčí odborné činnosti v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby.
 • Příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb.
 • Zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.
 • Kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
 • Vykonávání funkce stavebního dozoru.
 • Metodické řízení provádění veřejných obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek.
 • Spolupráce s řediteli příspěvkových organizací v oblasti údržby a běžných a generálních oprav.
 • Kontrola postupu prací, kvality a vedení stavebního deníku.
 • Organizace a účast kontrolních dnů, příprava příslušných dokladů.
 • Zajišťování podkladů k provedení úřední kolaudace předaného objektu.
 • Zajišťování spolupráce mezi dodavatelem, projektantem a investorem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví KKOV 3647R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus KKOV 3501R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxN vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontroly čerpání finančních prostředků z rozpočtu na přípravu a realizaci jednotlivých investičních akcí, v rámci zajišťování odborných činností v této oblasti, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění kontroly kvality a postupu prací při realizaci investičních akcí, v rámci vykonávání funkce stavebního dozoru v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení předepsané dokumentace v rámci zajišťování dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení stavebního deníku v rámci zajišťování dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, v rámci zajišťování dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování spolupráce s řediteli příspěvkových organizací v oblasti údržby a běžných a generálních oprav staveb, v rámci zajišťování odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace investičních akcí, v rámci provádění dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Organizování kontrolních dnů na staveništích, v rámci zajišťování dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování podkladů a náležitostí k provedení úřední kolaudace předaného stavebního objektu, v rámci provádění dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování realizace investičních akcí včetně výběru dodavatelů a jiných účastníků stavby, v rámci zajišťování dílčích odborných činností v této oblasti v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování a metodické řízení provádění veřejných obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek v rámci zajišťování dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování a koordinování spolupráce mezi dodavatelem, projektantem a investorem staveb v rámci zajišťování dílčích odborných činností v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa a samospráva v oblasti přípravy a realizace investičních akcí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 189 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 730 Kč do 57 634 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 192 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 732 Kč do 48 695 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu (CZ-ISCO 31124)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 347 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 432 Kč do 63 730 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 832 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 605 Kč do 51 651 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.