Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Odborný referent životního prostředí ,  Referent samosprávy,  Administrativní pracovník,  Odborný ekolog

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30707

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí vykonává odborné činnosti na daném úseku životního prostředí v působnosti příslušného ÚSC.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání přeneseného výkonu státní správy, jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jednotlivých oblastech životního prostředí.
 • Analýza stavu jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti příslušného ÚSC.
 • Vydávání povolení k vydání a změnám provozních řádů.
 • Zpracování příslušných výkazů a statistických údajů a vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Navrhování a ukládání pokut za porušení zákona o životním prostředí a za nesplnění povinností uložených rozhodnutím příslušného ÚSC.
 • Dozor na danám úseku životního prostředí v územní působnosti ÚSC.
 • Kontrola dodržování stanovených imisních limitů a emisních stropů.
 • Udělování souhlasu a vydávání povolení v příslušné oblasti životního prostředí.
 • Údržba obecní zeleně v působnosti příslušného ÚSC a spolupráce s technickými službami a městskou policií.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížnosti a oznámení občanů.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi v oblasti životního prostředí.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxN vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxN vhodná
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxN vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, které by mohly negativně ovlivnit čistotu povrchových nebo podzemních vod, v rámci vykonávání odborných činností v oblasti vodního hospodářství v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění kontrolní činnosti v oblasti vodního hospodářství, v rámci vykonávání odborných činností v této oblasti, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Odborné posuzování zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod, v rámci vykonávání odborných činností v oblasti vodního hospodářství v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí, v rámci vykonávání odborných činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Posuzování podkladů v rámci spolupráce při vydávání nařízení o zřízení přírodního parku a stanovení omezení využití jeho území, v rámci vykonávání odborných činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Analyzování stavu jednotlivých částí ochrany přírody a krajiny v územní působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení příslušné dokumentace v rámci vykonávání odborných činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení vodoprávní evidence a majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, v rámci vykonávání odborných činností v oblasti vodního hospodářství v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání příslušných výkazů a statistických údajů v oblasti ochrany přírody a krajiny, v rámci vykonávání odborných činností v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání návrhů priorit kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny pro udělování podpor ze státního fondu životního prostředí, v rámci vykonávání odborných činností na úseku ochrany přírody a krajiny v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání příslušných výkazů a statistických údajů z oblasti vodního hospodářství, v rámci vykonávání odborných činností v této oblasti, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání a vydávání rozhodnutí vodoprávního úřadu v rámci vykonávání odborných činností v oblasti vodního hospodářství v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování informační, poradenské, metodické a konzultační činnosti v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, v rámci vykonávání odborných činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny, v rámci vykonávání odborných činností v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů ve věcech vodního hospodářství, v rámci vykonávání odborných činností v této oblasti, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce s krajským úřadem, ČIŽP, ČHMÚ a správci vodních toků, v rámci vykonávání odborných činností v oblasti vodního hospodářství v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, v rámci vykonávání odborných činností v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vykonávání organizačních činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v rámci zajišťování přeneseného výkonu státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti vodního hospodářství
státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) (CZ-ISCO 3141)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 269 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 777 Kč do 49 828 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 632 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 025 Kč do 49 884 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici v oboru ekologie (CZ-ISCO 31414)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 731 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 746 Kč do 45 347 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.