Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 56 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Administrativní pracovník,  Referent samosprávy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30712

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy zajišťuje příslušné činnosti na úseku bezpečnosti a integrovaného záchranného sytému a činnosti vyplývající ze zákona o obraně a krizovém řízení v působnosti příslušného Územně samosprávného celku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přeneseného výkonu státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Zajištění příslušných činností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Organizace a metodické řízení a spolupráce při zpracování krizových a havarijních plánů a zabezpečování jejich schvalování.
 • Koordinace a kontrola přípravy na mimořádné události.
 • Koordinace záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události.
 • Spolupráce při metodickém řízení a zabezpečení kompatibility rozhodnutí bezpečnostních rad, krizových štábů.
 • Plnění povinnosti člena krizového štábu a bezpečnostních rad a zajištění dostupnosti informací o složení Bezpečnostních rad, Krizových štábů v daném ÚSC.
 • Zajištění příslušných činností dle zákona o zajišťování obrany ČR.
 • Zajišťování technického vybavení civilní obrany (CO) včetně zodpovědnosti za hospodaření s materiálem CO.
 • Organizace činnostii integrovaného záchranného systému (IZS).
 • Zabezpečování chodu pracoviště krizového řízení zřizovaného u HZS a chráněného pracoviště krajského úřadu.
 • Zajištění úkolů v oblasti styku s utajovanými skutečnostmi a požadavky agendy zvláštních skutečností.
 • Zodpovědnost za tvorbu, evidenci, manipulaci a skartaci utajovaných a neutajovaných písemností.
 • Zpracovávání předepsaných výkazů, evidencí a statistiky a kontrola příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost KKOV 3908R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia KKOV 6806R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost KKOV 3908N vhodná
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci složek Integrovaného záchranného systému

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontroly dokumentace bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení
Provádění kontroly dosažitelnosti bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Evidování údajů o složení Bezpečnostní rady kraje, Krizového štábu kraje a bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS, v působnosti samosprávního úřadu
Vedení příslušné dokumentace v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení
Evidování předpisů, pomůcek, klíčů, pečetidel a razítek, v rámci vykonávání činností vyplývajících ze zákona o obraně a ze zákona pro krizové stavy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Evidování utajovaných a neutajovaných písemností a další dokumentace, v rámci vykonávání činností vyplývajících ze zákona o obraně a ze zákona pro krizové stavy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání předepsaných výkazů a statistik, v rámci vykonávání činností vyplývajících ze zákona o obraně a ze zákona pro krizové stavy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Organizování činnosti integrovaného záchranného systému na úrovni kraje, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Metodické řízení zpracování plánů krizového řízení, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení
Zabezpečování chodu pracoviště krizového řízení, zřizovaného u HZS a chráněného pracoviště krajského úřadu, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zabezpečování specializovaných odborných činností na úseku civilní ochrany, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vykonávání organizačních činností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, v rámci zabezpečování úkolů vyplývajících ze zákona o obraně a ze zákona pro krizové stavy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Metodické řízení bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o IZS a zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování přípravy na mimořádné události prováděné orgány kraje, územními správními úřady a právnickými osobami, v rámci zajišťování činností stanovených zákonem o krizovém řízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Manipulování s utajovanými a neutajovanými písemnostmi, jejich zapůjčování, přeprava, ukládání a skartace, v rámci vykonávání činností vyplývajících ze zákona o obraně a ze zákona pro krizové stavy, v působnosti samosprávního úřadu
Zajišťování úkolů v oblasti styku s utajovanými skutečnostmi, v rámci vykonávání činností vyplývajících ze zákona o obraně a ze zákona pro krizové stavy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vykonávání činností vyplývajících ze zákona o zajišťování obrany ČR a ze zákona pro krizové stavy, v rámci zajišťování přeneseného výkonu státní správy jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa a samospráva v oblasti bezpečnosti a koordinace činnosti zvláštních úkolů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 237 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 974 Kč do 57 505 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 463 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 235 Kč do 52 327 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů (CZ-ISCO 33434)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 40 109 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 298 Kč do 75 490 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 083 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 778 Kč do 56 271 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.