Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný pracovník rozvoje regionu

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 61 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Referent samosprávy,  Úředník,  Administrativní pracovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30312

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník rozvoje regionu zajišťuje činnosti v oblasti strategického rozvoje regionu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při zpracování a aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu kraje.
 • Příprava podkladů a zpracovávání materiálů pro orgány kraje.
 • Sběr informací ze strukturálních fondů EU a iniciativ EU, zpracování návrhů čerpání finančních prostředků z EU.
 • Přípravné práce včetně zajišťování metodické činnosti ve vztahu k Programovému fondu kraje.
 • Analýza stavu a zpracování návrhu způsobu a forem podpory malého a středního podnikání v rámci kraje.
 • Zpracování analýz, studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje v příslušné oblasti.
 • Spolupráce při vymezování oblastí regionu pro rozvoj.
 • Studium informačních vývojových trendů, zpracování návrhů jejich využití pro potřebu kraje.
 • Poskytování informací z předmětné oblasti v rozsahu příslušného zákona.
 • Zajišťování agendy investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje.
 • Kontrola účelovosti věcného a finančního plnění ve vztahu realizace projektů z podprogramů Programového fondu kraje.
 • Vedení přehledu o státních dotacích poskytnutých obcím a jiným subjektům.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202R nejvhodnější
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí rozvoje kraje v příslušné oblasti, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Provádění kontroly účelovosti věcného a finančního plnění ve vztahu k realizaci projektů z podprogramů Programového fondu kraje, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Analyzování stavu a zpracování návrhu způsobů a forem podpory malého a středního podnikání v kraji, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Vedení přehledu o státních dotacích poskytnutých obcím a jiným subjektům v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Spolupráce při zpracovávání a aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu kraje, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Zpracovávání návrhů možností čerpání finančních prostředků z EU, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Příprava podkladů a zpracovávání materiálů pro orgány kraje, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Zpracovávání návrhů využití informačních vývojových trendů pro potřebu kraje, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Poskytování informací o činnostech v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu
Zajišťování a vyřizování agendy investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje, v rámci zajišťování činností v oblasti strategického rozvoje regionu, spadající do působnosti samosprávního úřadu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti poradenství a podpory regionálního rozvoje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 237 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 974 Kč do 57 505 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 463 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 235 Kč do 52 327 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní asistenti v administrativě (CZ-ISCO 33431)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 688 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 735 Kč do 54 390 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 499 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 311 Kč do 46 775 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní pracovníci zahraničních vztahů a služeb, vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje (CZ-ISCO 33436)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 342 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 098 Kč do 60 717 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.