Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 54 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Referent samosprávy,  Úředník,  Administrativní pracovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30307

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Usměrňování obecních úřadů v oblasti živností a živnostenského rejstříku.
 • Zabezpečování zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, navrhování a předkládání postupu při jejich vydávání a změnách.
 • Vyřizování žádostí o živnosti a o koncese.
 • Poskytování metodické pomoci obecním živnostenským úřadům.
 • Vedení živnostenského rejstříku v působnosti příslušného správního obvodu.
 • Výkon státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů.
 • Přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů mimo odvolací řízení v oblasti působnosti odboru a rozhodování o povolení či nařízení obnovy řízení.
 • Přezkoumání rozhodnutí o přestupcích na úseku podnikání a na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě v odvolacím řízení.
 • Příprava podkladů pro soudní řízení.
 • Spolupráce s oddělením evidence a informačních systémů odboru živností MPO.
 • Poskytování konzultací právnickým a fyzickým osobám v oblasti podnikání.
 • Spolupráce se správními úřady, hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvy.
 • Vyřizování petic, stížností a podnětů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341N nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxR vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxN vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxN vhodná
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, v rámci zajišťování metodické činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Posuzování a přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů mimo odvolací řízení a rozhodování o povolení či nařízení obnovy řízení, v rámci zajišťování činností v oblasti registrace živností v působnosti samosprávního úřadu
Posuzování a přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích na úseku podnikání v odvolacím řízení, v rámci zajišťování činností v oblasti registrace živností v působnosti samosprávního úřadu
Posuzování a přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě v odvolacím řízení, v rámci zajišťování činností v oblasti registrace živností v působnosti samosprávního úřadu
Vedení živnostenského rejstříku, v rámci zajišťování činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Zpracovávání a příprava podkladů pro soudní řízení v rámci zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Poskytování poradenství a metodické pomoci obecním živnostenským úřadům, v rámci zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Poskytování konzultací v oblasti podnikání právnickým a fyzickým osobám, v rámci zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Vyřizování žádostí o živnosti a o koncese v rámci zajišťování činností v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Vyřizování petic, stížností a podnětů právnických a fyzických osob v oblasti podnikání, v rámci zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce se správními úřady, hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvy, v rámci zajišťování metodické a poradenské činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu
Koordinování činnosti obecních úřadů v oblasti živností a živnostenského rejstříku, v rámci zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
registrace a kontrola živnosti v působnosti samosprávního úřadu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 237 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 974 Kč do 57 505 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 463 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 235 Kč do 52 327 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní pracovníci organizace a řízení (CZ-ISCO 33433)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 466 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 856 Kč do 61 390 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 135 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 144 Kč do 53 524 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 33439)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 699 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 903 Kč do 61 769 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.